Prečo alkohol nemrzne?

10.04.2023

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Alkohol
Alkohol

Voda mrzne pri teplote 0 stupňov Celzia (32 stupňov Fahrenheita), zatiaľ čo etanol mrzne pri teplote približne -114 stupňov Celzia. Vďaka tomuto nízkemu bodu tuhnutia zostáva etanol kvapalný aj v mrazivom počasí. Je dôležité poznamenať, že rôzne druhy alkoholu majú rôzne body tuhnutia, ale väčšina z nich má body tuhnutia nižšie ako voda.

Dôvodom, prečo má etanol nižší bod mrazu ako voda, je jeho molekulárna štruktúra a chemické vlastnosti. Molekuly vody majú silné vodíkové väzby, ktoré držia molekuly pohromade a zvyšujú teplotu, pri ktorej voda tuhne. Etanol má tiež vodíkové väzby, ale sú oveľa slabšie ako u vody, a preto je jeho bod tuhnutia nižší.

Alkohol, napríklad etanol (chemický vzorec C2H5OH), je organická zlúčenina, ktorá sa bežne používa v alkoholických nápojoch, ale má aj mnoho ďalších priemyselných a chemických aplikácií. Jeho fyzikálne a chemické vlastnosti vrátane nízkeho bodu tuhnutia sú spôsobené jeho molekulárnou štruktúrou a interakciami medzi jeho atómami.

Etanol sa skladá z dvoch atómov uhlíka (C), piatich atómov vodíka (H) a jedného atómu kyslíka (O). Na uhlíkový reťazec je pripojená jedna hydroxylová skupina (-OH). Táto hydroxylová skupina mu umožňuje vytvárať vodíkové väzby s inými molekulami, čo má za následok rozpustnosť etanolu vo vode a jeho schopnosť miešať sa s vodou vo všetkých pomeroch.

Vodíkové väzby, ktoré vznikajú medzi molekulami etanolu, sú slabšie ako vodíkové väzby medzi molekulami vody. To je dôvod, prečo má etanol nižší bod mrazu ako voda. Etanol má tiež nižší bod varu ako voda 78,4 °C, pretože tieto medzimolekulové sily sú slabšie.