Aký vplyv má materializmus na mladých ľudí

08.04.2023

Materializmus môže mať na mladých ľudí rôzne účinky, niektoré pozitívne a niektoré negatívne.

Materializmus
Materializmus

Je dôležité, aby mladí ľudia našli rovnováhu medzi materiálnymi hodnotami a inými aspektmi života, ako sú medziľudské vzťahy, zdravie a osobný rast. Rodičia, učitelia a spoločnosť by mali mladým ľuďom pomôcť vytvoriť si zdravý vzťah k materiálnym hodnotám a naučiť ich hodnotiť úspech na základe širšieho spektra kritérií.

Motivácia k úspechu

Materializmus môže mať na mladých ľudí aj pozitívne účinky a jedným z nich je motivácia k úspechu. Keď mladí ľudia vidia materiálne odmeny, ktoré môžu získať v dôsledku kariérneho úspechu alebo zlepšenia finančnej situácie, môže to byť silnou motiváciou na dosiahnutie svojich cieľov. V reakcii na túto motiváciu sa môžu viac zamerať na vzdelávanie, profesionálny rozvoj a nadväzovanie kontaktov, čo môže priniesť pozitívne výsledky v ich živote.

Materializmus môže byť zároveň dvojsečnou zbraňou. Hoci môže niektorých jednotlivcov motivovať k úspechu, môže viesť aj k negatívnym dôsledkom, ako sme už uviedli. Akokoľvek dôležitá je motivácia k úspechu, rovnako dôležité je, aby mladí ľudia dokázali túto motiváciu vyvážiť inými životnými hodnotami a cieľmi, ako sú medziľudské vzťahy, duševné zdravie a osobný rast.

Podpora zdravej rovnováhy medzi materiálnymi a nemateriálnymi hodnotami je kľúčom k celkovému šťastiu a pohode mladých ľudí. Rodičia, učitelia a spoločnosť by sa mali usilovať o posilnenie tejto rovnováhy a pomôcť mladým ľuďom získať širší pohľad na úspech a životné ciele.

Úzkosť a stres

Materializmus môže byť zdrojom zvýšeného stresu a úzkosti, najmä pre mladých ľudí. Môže to byť spôsobené viacerými faktormi:

Sociálne porovnávanie: mladí ľudia sa často porovnávajú so svojimi rovesníkmi v snahe získať viac materiálnych statkov ako ostatní. Toto neustále porovnávanie môže viesť k pocitom nedostatočnosti a neistoty.

 • Nerealistické očakávania: Spoločnosť a médiá často prezentujú obrazy úspechu a bohatstva, ktoré môžu byť nereálne a ťažko dosiahnuteľné. Mladí ľudia, ktorí sa snažia dosiahnuť tieto ideály, môžu čeliť značnému stresu a úzkosti.
 • Finančný stres: Materializmus môže viesť mladých ľudí k nadmernému míňaniu, čo môže spôsobiť finančný stres a dlhy. Tieto finančné problémy môžu mať výrazný vplyv na duševné zdravie a spôsobiť zvýšenú úzkosť.
 • Zanedbávanie iných hodnôt: Mladí ľudia, ktorí sa zameriavajú len na materiálne statky, môžu zanedbávať iné dôležité aspekty života, ako sú vzťahy, zdravie a osobný rast. To môže viesť k pocitom prázdnoty a zlyhania, ktoré môžu zvyšovať úzkosť a stres.

Na zmiernenie stresu a úzkosti spojených s materializmom je dôležité, aby mladí ľudia našli rovnováhu medzi materiálnymi a nemateriálnymi hodnotami. Rodičia, učitelia a spoločnosť by mali mladým ľuďom pomôcť vytvoriť si zdravý vzťah k materiálnym hodnotám a naučiť ich hodnotiť úspech na základe širšieho spektra kritérií. Mladí ľudia by mali byť podporovaní v tom, aby nachádzali zmysel a uspokojenie vo vzťahoch, zdraví, duševnom zdraví a osobnom raste.

Finančná nestabilita

Ďalším negatívnym dôsledkom materializmu, ktorý môže ovplyvniť mladých ľudí, je finančná nestabilita. Keď sa zameriavajú na získavanie hmotných statkov, môžu robiť tieto nezodpovedné finančné rozhodnutia:

 • Nadmerné míňanie: Materializmus môže podnietiť mladých ľudí k impulzívnym nákupom a nadmernému míňaniu peňazí, ktoré si nemôžu dovoliť.
 • Zadlžovanie: Aby dosiahli svoje materiálne ciele, môžu sa mladí ľudia často zadlžovať, napríklad prostredníctvom spotrebných úverov, kreditných kariet alebo pôžičiek. Môže sa tak vytvoriť kolobeh dlhov, z ktorého je ťažké vystúpiť a zvládnuť ho.
 • Nedostatok úspor: Materializmus môže viesť k tomu, že mladí ľudia nevenujú dostatočnú pozornosť vytváraniu úspor, ktoré sú dôležité pre finančnú stabilitu a zabezpečenie v prípade nepredvídaných životných udalostí, ako je nezamestnanosť alebo zdravotné problémy.
 • Krátkodobé finančné rozhodnutia: Materializmus môže podporovať zameranie na krátkodobý finančný úspech namiesto dlhodobého finančného plánovania a zabezpečenia. To môže mať negatívne dôsledky pre budúcnosť mladých ľudí.

Aby sa mladí ľudia vyhli týmto negatívnym dôsledkom materializmu, je dôležité, aby sa naučili zodpovednému finančnému správaniu. Rodičia, školy a spoločnosť by mali podporovať finančnú gramotnosť a pomáhať mladým ľuďom rozvíjať zručnosti v oblasti tvorby rozpočtu, sporenia a investovania. Mladí ľudia sa tak môžu naučiť posudzovať svoje finančné rozhodnutia v širšom kontexte a budovať si zdravú a stabilnú finančnú budúcnosť.

Nespokojnosť a nešťastie

Materializmus môže u mladých ľudí viesť k nespokojnosti a nešťastiu. Tým, že sa zameriavajú na materiálne hodnoty, môžu zanedbávať alebo si neuvedomovať dôležitosť nemateriálnych faktorov, ktoré prispievajú k šťastiu a spokojnosti. Medzi tieto faktory patria:

 • Blízke vzťahy: kvalitné vzťahy s rodinou, priateľmi a partnermi sú jedným z kľúčových zdrojov šťastia a spokojnosti. Materializmus môže viesť k zanedbávaniu týchto vzťahov v prospech materialistických cieľov.
 • Komunita: pocit spolupatričnosti a spolupráca s ostatnými je dôležitá pre duševné zdravie a šťastie. Materializmus môže tieto hodnoty znižovať a zvyšovať izoláciu a osamelosť.
 • Zmysluplná práca: Vykonávanie práce, ktorá má zmysel a napĺňa, prispieva k šťastiu a spokojnosti. Mladí ľudia, ktorí sa zameriavajú na materiálne hodnoty, môžu uprednostniť prácu, ktorá im prináša vyššie príjmy, ale nie je zmysluplná ani napĺňajúca.
 • Dobré zdravie: Fyzické a duševné zdravie je základom šťastia a spokojnosti. Materializmus môže viesť k zanedbávaniu zdravia v prospech materiálnych cieľov, čo môže mať dlhodobé negatívne dôsledky.

Aby mladí ľudia našli šťastie a spokojnosť, je dôležité, aby sa naučili oceňovať a rozvíjať nemateriálne aspekty života. Rodičia, učitelia a spoločnosť by mali mladým ľuďom pomôcť identifikovať a rozvíjať hodnoty, ktoré prispievajú k šťastiu a spokojnosti, a naučiť ich, ako nájsť rovnováhu medzi materiálnymi a nemateriálnymi hodnotami. Takto môžeme mladým ľuďom pomôcť získať širší pohľad na úspech a životné ciele, čo môže prispieť k ich celkovej spokojnosti a šťastiu.

Negatívny vplyv na medziľudské vzťahy

Dôležitým aspektom, ktorý je potrebné zvážiť, je negatívny vplyv materializmu na medziľudské vzťahy. Materializmus môže mať nasledujúce negatívne účinky na medziľudské vzťahy:

 • Povrchnosť: Ak ľudia hodnotia druhých na základe ich materiálnych statkov alebo bohatstva, môže to viesť k povrchným vzťahom, v ktorých sa citové väzby a spolupatričnosť stávajú menej dôležitými ako materiálne záujmy.
 • Závisť a nevraživosť: Materializmus môže viesť k závisti a nevraživosti medzi ľuďmi, pretože sa môžu cítiť nedostatočne alebo neúspešne v porovnaní s inými, ktorí majú viac materiálnych statkov.
 • Súťaživý duch: Materializmus môže medzi ľuďmi podporovať súťaživého ducha, čo môže mať negatívny vplyv na vzťahy. Namiesto spolupráce a podpory sa ľudia môžu sústrediť na porážku iných a zvyšovanie svojho materiálneho postavenia.
 • Zanedbávanie emocionálnych potrieb: Keď sa ľudia zameriavajú na materiálne hodnoty, môžu zanedbávať svoje vlastné emocionálne potreby a potreby iných. To môže viesť k oslabeniu medziľudských vzťahov a pocitom nepochopenia a izolácie.
 • Nerovnosť: Materializmus môže posilňovať sociálnu nerovnosť, pretože ľudia s vyšším materiálnym postavením môžu byť vnímaní ako úspešnejší a hodnotnejší. To môže viesť k diskriminácii a rozdeleniu spoločnosti na základe materiálnych statkov.

Na zmiernenie negatívneho vplyvu materializmu na medziľudské vzťahy je dôležité podporovať hodnoty, ako sú empatia, spolupatričnosť a spolupráca. Učenie mladých ľudí, ako budovať a udržiavať zdravé vzťahy, ktoré sú založené na citových väzbách a spoločných hodnotách, je nevyhnutné pre ich celkový rozvoj a šťastie.

Takto môžeme spoločne zmierniť negatívny vplyv materializmu na medziľudské vzťahy a podporovať hodnoty, ktoré prispievajú k zdravému a šťastnému životu mladých ľudí a celej spoločnosti.

Nerealistické očakávania

Nerealistické očakávania, ktoré môže materializmus vytvárať, sú skutočne problémom, ktorý môže mať pre mladých ľudí negatívne dôsledky. Medzi tieto dôsledky patrí napr:

 • Zvýšený tlak na úspech: nerealistické očakávania môžu spôsobiť, že mladí ľudia sa budú cítiť pod obrovským tlakom, aby dosiahli úspech a bohatstvo, čo môže viesť k vysokej miere stresu a úzkosti.
 • Strata sebaúcty: mladí ľudia, ktorí nesplnia tieto nerealistické očakávania, môžu zažívať pocity nedostatočnosti, čo môže viesť k strate sebaúcty a sebadôvery.
 • Nezdravé priority: Snaha dosiahnuť nerealistické ciele môže viesť k nezdravým prioritám, ako je zanedbávanie vzdelávania, rodiny, priateľov a zdravia v prospech materiálneho úspechu.
 • Skreslená hodnota úspechu: Mladí ľudia môžu začať vnímať úspech len ako dosiahnutie bohatstva a materiálnych statkov a ignorovať hodnotu osobného rozvoja, zmysluplnej práce a medziľudských vzťahov.

Nerealistické očakávania môžu viesť mladých ľudí k riskantným a nezodpovedným finančným rozhodnutiam, napríklad k nadmernému zadlžovaniu alebo investovaniu do riskantných podnikov v nádeji na rýchle zbohatnutie.

Aby sme sa vyhli negatívnym dôsledkom nerealistických očakávaní, je dôležité poskytnúť mladým ľuďom realistický pohľad na úspech a bohatstvo, ako aj podporovať hodnoty, ktoré sú dôležité pre šťastný a zmysluplný život.