Rôzne predmety možno presúvať bez toho, aby ste sa ich dotkli. Ako je to možné?

25.03.2023

Objekty možno premiestňovať bez toho, aby sme sa ich dotkli, a to vďaka rôznym metódam a technikám. Dnes si predstavíme niektoré z nich.

Pohyb bez dotyku
Pohyb bez dotyku

Magnetizmus

Magnetizmus je vlastnosť, ktorá umožňuje niektorým materiálom, ako sú železo, nikel alebo kov (alebo zliatiny týchto kovov), vytvárať magnetické pole. Toto magnetické pole pôsobí na iné magnetické predmety alebo kovy, ktoré sú citlivé na magnetickú silu bez toho, aby sa ich museli fyzicky dotýkať.

Silný permanentný magnet alebo elektromagnet môže pohybovať kovovými predmetmi, ako je železo, nikel alebo kov, bez toho, aby sa ich musel fyzicky dotýkať v dôsledku príťažlivých alebo odpudivých síl magnetického poľa. Tieto sily sú zodpovedné za interakciu medzi magnetmi a kovovými predmetmi.

Magnetizmus sa bežne používa v mnohých priemyselných a technologických aplikáciách ako napr:

 • Elektromotory a generátory, kde sa magnetické sily využívajú na premenu mechanickej energie na elektrickú a naopak.
 • Zdvíhacie zariadenia, ako sú magnetické žeriavy, ktoré využívajú silné magnety na zdvíhanie a premiestňovanie kovových častí.
 • Elektronické zariadenia, ako sú reproduktory, slúchadlá a mikrofóny, kde magnetické sily ovplyvňujú pohyb membrán na premenu zvukových vĺn na elektrické signály alebo naopak.
 • Ukladanie údajov, napríklad v pevných diskoch alebo páskach, kde sa magnetické častice používajú na ukladanie informácií v digitálnej forme.
 • Komponenty počítačov a elektronických zariadení, ako sú magnetické spínače a snímače.

Pneumatická technológia

Pneumatická technika je veda a technológia využívajúca tlak a prúdenie plynu, najmä vzduchu, na vykonávanie práce alebo pohyb predmetov. Prúd vzduchu alebo čerpadlo môže vytvoriť tlak, ktorý pohybuje predmetmi bez fyzického kontaktu. Tu je niekoľko príkladov pneumatických systémov a zariadení:

 • Vzduchové vaky: tieto zariadenia vytvárajú pod predmetom prúd vzduchu, ktorý znižuje trenie medzi predmetom a povrchom, na ktorom sa nachádza. Týmto spôsobom sa objekt môže pohybovať bez toho, aby sa ho bolo potrebné dotknúť. Vzduchové vankúše sa často používajú pri preprave ťažkých nákladov alebo veľkých strojov.
 • Systémy na zachytávanie prachu: Tieto zariadenia, ako sú vysávače alebo vzduchové kompresory, vytvárajú silný prúd vzduchu, ktorý ženie prach a nečistoty do zberného zariadenia alebo ich rozptyľuje. Týmto spôsobom sa častice premiestňujú bez potreby fyzického kontaktu.
 • Pneumatické nástroje: Pneumatické nástroje, ako sú vŕtačky, kladivá alebo piestové čerpadlá, využívajú tlak vzduchu na premenu energie na mechanický pohyb. To umožňuje vykonávať prácu bez potreby fyzického kontaktu s opracovávaným predmetom.
 • Pneumatická doprava: V niektorých priemyselných odvetviach sa pneumatická doprava používa na premiestňovanie častíc, ako sú zrná, prášky alebo granule, pomocou prúdu vzduchu v potrubí alebo kanáloch. Týmto spôsobom sa materiál premiestňuje bez potreby fyzického kontaktu.
 • Pneumatické pohony a ventily: Pneumatické pohony a ventily sa používajú v automobiloch, lietadlách a priemyselných zariadeniach na riadenie pohybu a polohy rôznych komponentov. Tieto zariadenia využívajú tlak vzduchu na pohyb komponentov bez fyzického kontaktu.

Akustická levitácia

Akustická levitácia je technika, ktorá využíva vysokofrekvenčné zvukové vlny (najmä ultrazvuk) na pohyb a udržanie predmetov vo vzduchu bez fyzického kontaktu. Ultrazvukové vlny sú zvukové vlny s frekvenciou vyššou ako 20 kHz, ktoré sú mimo rozsahu ľudského sluchu.

Princíp akustickej levitácie spočíva v tom, že zvukové vlny vytvárajú stojaté vlny, ktoré majú oblasti vysokého tlaku (tlakové uzly) a oblasti nízkeho tlaku (tlakové brázdy). Keď sa predmet umiestni do tlakového uzla, zvukové vlny ho môžu držať a pohybovať ním bez toho, aby sa ho museli dotknúť.

Akustická levitácia má niekoľko výhod a možných aplikácií, napr:

 • Výskum materiálov: akustická levitácia umožňuje vedcom skúmať vlastnosti materiálov bez znečistenia povrchom alebo inými faktormi.
 • Farmaceutický priemysel: Akustická levitácia sa môže použiť na výrobu lepších zmesí kvapalín alebo práškov bez toho, aby sa bolo potrebné dotknúť nádoby.
 • Mikrogravitácia: Akustická levitácia môže simulovať prostredie mikrogravitácie na Zemi, čo môže byť užitočné pri štúdiu správania sa materiálov a biologických systémov v takýchto podmienkach.
 • Manipulácia s malými objektmi: Ultrazvukové vlny možno použiť na manipuláciu s malými objektmi, ako sú biologické vzorky alebo častice, čo umožňuje ich skúmanie bez fyzického kontaktu.

Hoci má akustická levitácia potenciál pre mnohé zaujímavé aplikácie, stále čelí problémom, ako sú obmedzenia veľkosti a hmotnosti objektov, ktoré možno levitovať, a potreba vysokofrekvenčných zvukových vĺn s veľkou amplitúdou. Výskum v tejto oblasti však pokračuje a v budúcnosti môže priniesť nové možnosti a technológie.

Elektrostatická sila

Elektrostatická sila je sila, ktorá pôsobí medzi nabitými objektmi v dôsledku ich elektrických nábojov. Táto sila môže byť príťažlivá (medzi objektmi s opačnými nábojmi) alebo odpudivá (medzi objektmi s rovnakými nábojmi). Elektrostatická sila umožňuje pohyb objektov bez fyzického kontaktu.

Jedným z bežných príkladov elektrostatickej sily je zelektrizovanie balóna trením o vlasy alebo oblečenie. Keď je balón zelektrizovaný trením, získava statický elektrický náboj. Tento náboj spôsobuje, že balón je priťahovaný k iným objektom, ktoré majú opačný elektrický náboj, napríklad k stene alebo stropu. Tento jav je spôsobený elektrostatickou silou, ktorá pôsobí medzi nabitým balónom a inými nabitými predmetmi.

Elektrostatická sila sa využíva aj v mnohých technologických aplikáciách, napr:

 • V priemysle sa elektrostatická príťažlivosť často používa na priľnutie tenkých vrstiev materiálu, ako sú plasty, kovové fólie alebo papier, k povrchu valcov alebo iných predmetov.
 • Elektrostatické čistenie: elektrostatické čističe využívajú elektrostatickú silu na zachytávanie prachových častíc a iných nečistôt zo vzduchu. Tieto zariadenia sa často používajú v priemysle a domácnostiach na zlepšenie kvality ovzdušia.
 • Elektroforéza: Táto technika sa používa v biochémii a molekulárnej biológii na oddelenie a analýzu zmesi molekúl, napríklad bielkovín alebo DNA, pomocou elektrostatickej sily.
 • Elektrostatické lakovanie: V automobilovom priemysle a pri výrobe spotrebičov sa elektrostatické lakovanie často používa na nanášanie farieb alebo náterov na kovové povrchy. Elektrostatická sila zabezpečuje rovnomerné priľnutie farby k povrchu a zvyšuje jej priľnavosť.

Hoci elektrostatická sila umožňuje pohyb objektov bez fyzického kontaktu, môžu ju ovplyvňovať iné faktory, ako je vlhkosť, teplota a vlastnosti materiálu. Napríklad pri vyššej vlhkosti sa elektrické náboje rozptyľujú rýchlejšie, čím sa znižuje účinnosť elektrostatickej sily. Okrem toho niektoré materiály majú tendenciu držať alebo prenášať náboje lepšie ako iné, čo ovplyvňuje ich schopnosť pôsobiť elektrostatickou silou. Napriek týmto obmedzeniam sa elektrostatická sila stále používa v mnohých priemyselných a technologických aplikáciách na manipuláciu a pohyb predmetov bez fyzického kontaktu.

Gravitácia

Gravitácia je základná sila vo vesmíre, ktorá pôsobí medzi všetkými objektmi s hmotnosťou a spôsobuje ich vzájomné priťahovanie. Gravitácia je dôvodom, prečo sú objekty na Zemi priťahované k jej stredu. Gravitáciu možno využiť na pohybovanie objektmi bez fyzického kontaktu viacerými metódami:

 • Pád: keď sa objekt uvoľní z výšky, gravitačná sila ho ťahá k zemi. Toto je základný princíp pádu predmetov pod vplyvom gravitácie.
 • Naklonený povrch: predmety sa môžu pohybovať pod vplyvom gravitácie, ak sú umiestnené na naklonenom povrchu. Gravitácia spôsobí, že sa predmet začne pohybovať po povrchu smerom nadol. Príkladom je lopta kotúľajúca sa po naklonenej rovine alebo auto kotúľajúce sa z kopca.
 • Voda tečúca z kopca: Gravitácia sa dá využiť na pohyb kvapalín, napríklad vody, keď tečie z kopca alebo iného svahu. Gravitácia spôsobuje, že voda sa pohybuje z kopca a môže sa využívať na pohon vodných mlynov, elektrární alebo zavlažovacích systémov.
 • Gravitačný pohon: V niektorých prípadoch sa gravitačná energia využíva na pohyb predmetov alebo vykonávanie práce. Napríklad pri gravitačnom pohone sa hmotnosť vo výške využíva na výrobu mechanickej energie, ktorá sa potom prenáša do iných častí systému.

Gravitácia spôsobuje, že objekty s väčšou hmotnosťou priťahujú menšie objekty. Tento jav sa nazýva gravitácia a možno ho využiť na pohyb predmetov. Napríklad planéty a mesiace v slnečnej sústave sú udržiavané na svojich dráhach gravitáciou slnečnej sústavy.

Hoci je gravitácia všadeprítomná a nepretržite pôsobí na všetky objekty s hmotnosťou, jej využitie na pohyb objektov je obmedzené určitými faktormi. Gravitácia je relatívne slabá sila, a preto nie je schopná pohybovať veľkými alebo ťažkými objektmi bez pomoci iných síl alebo mechanizmov.

Optická pinzeta

Optická pinzeta, známa aj ako optické kliešte alebo optická pasca, je vedecká technika, ktorá využíva laserové lúče na manipuláciu s malými časticami alebo biologickými objektmi, ako sú bunky, DNA alebo vírusy, bez toho, aby sa ich dotkla. Túto metódu prvýkrát navrhol a predviedol v roku 1986 Arthur Ashkin, fyzik z Bellových laboratórií.

Princíp optickej pinzety spočíva v tom, že laserové lúče sa zameriavajú na malý objekt pomocou mikroskopických šošoviek. Laserové lúče vytvárajú gradient sily, ktorý pôsobí na častice alebo objekty v prostredí. Tento gradient sily vytvára optickú pascu, ktorá drží a manipuluje s objektom bez fyzického kontaktu. Keď je objekt držaný v optickej pinzete, možno ho premiestňovať zmenou polohy laserového lúča.

Optická pinzeta má širokú škálu aplikácií vo výskume, najmä v biológii a fyzike:

 • Biológia a medicína: optická pinzeta sa používa na štúdium biologických procesov a interakcií medzi biologickými časticami, ako sú bunky, proteíny, DNA a vírusy. Vedci môžu napríklad používať optickú pinzetu na pozorovanie pohybu a interakcií medzi mikrotubulami a motorickými proteínmi v bunkách.
 • Fyzika a nanotechnológie: Optická pinzeta sa používa na manipuláciu s nanočasticami a štúdium ich vlastností. V kvantovej fyzike sa optická pinzeta používa na manipuláciu s jednotlivými atómami a na vytváranie ultrachladných kvantových plynov.
 • Optická mikromanipulácia: Optická pinzeta umožňuje presnú manipuláciu s malými časticami a objektmi v mikroskopickom meradle, čo je užitočné pre výskum v oblasti materiálových vied, chémie a elektroniky.

Hoci optická pinzeta má veľký potenciál a široké využitie, stále existujú problémy a obmedzenia, ako napríklad potreba veľmi presného zamerania laserového lúča, obmedzenie na malé častice alebo objekty a možné poškodenie vzoriek pri použití silného laserového lúča. Okrem toho môže byť problematická manipulácia s väčšími časticami alebo predmetmi, pretože sila, ktorú môže optická pinzeta vyvinúť, je obmedzená.

Napriek týmto problémom a obmedzeniam zostáva optická pinzeta dôležitým nástrojom vo výskume a technológii. S pokrokom v optike, laserovej technológii a počítačovom riadení sa očakáva, že používanie optickej pinzety sa bude naďalej rozširovať a zdokonaľovať, čím sa otvoria nové možnosti skúmania a manipulácie s malými časticami a biologickými objektmi bez fyzického kontaktu.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

V tomto článku si vysvetlíme, ako vlastne fungujú pevné disky (HDD) a SSD. Tieto dva typy úložísk fungujú na odlišných princípoch, z čoho vyplývajú rozdiely vo výkone a spoľahlivosti.