Prečo majú muži milenky

02.04.2023

Takmer každá žena má myšlienku, že muž si môže nájsť milenku. Strach zo straty partnera môže byť spôsobený predovšetkým zmenou jeho správania a zmenou jeho streotypov. Aké sú hlavné príčiny toho, že muži majú milenky? Povieme vám to v tomto článku.

Muži a milenky
Muži a milenky

Hľadanie vzrušenia

Hľadanie vzrušenia môže byť jedným z dôvodov, prečo majú niektorí muži milenky. Tajomstvo a nebezpečenstvo spojené s neverou môžu poskytovať vzrušujúci pocit, ktorý niektorí jedinci považujú za príťažlivý. Tieto vzťahy môžu vnímať ako spôsob, ako uniknúť rutine a monotónnosti každodenného života, alebo ako prostriedok na prekonanie nudnej fázy ich primárneho vzťahu.

Niektorí muži môžu vzťah s milenkou vnímať aj ako dobrodružstvo alebo výzvu, ktorá im dodáva pocit sebadôvery a potvrdenia. Hoci hľadanie vzrušenia môže byť pre niektorých lákavé, je dôležité si uvedomiť, že nezodpovedné rozhodnutia a nevera môžu mať vážne dôsledky pre všetky zúčastnené strany a môžu narušiť dôveru a komunikáciu v primárnom vzťahu.

Sexuálna nespokojnosť

Ďalším dôvodom, prečo niektorí muži vyhľadávajú milenky, môže byť sexuálna nespokojnosť. Ak nie sú spokojní so svojím sexuálnym životom v primárnom vzťahu, môžu mať pocit, že potrebujú hľadať uspokojenie inde. Fyzická nespokojnosť môže byť spôsobená rôznymi faktormi, ako napr:

 • Nízka frekvencia sexuálnych zážitkov: ak sa muži necítia dostatočne uspokojení vo svojom primárnom vzťahu, môžu si hľadať milenky, aby zvýšili frekvenciu sexuálnych zážitkov.
 • Odlišné sexuálne túžby: Muži a ženy môžu mať odlišné sexuálne túžby alebo preferencie, ktoré nemusia byť vo vzťahu plne uspokojené. V takýchto prípadoch si niekto môže hľadať milenku, ktorá má rovnaké túžby alebo je ochotná ich uspokojiť.
 • Strata sexuálnej príťažlivosti: časom môže dôjsť k poklesu sexuálnej príťažlivosti v primárnom vzťahu. Ak sa muži necítia byť sexuálne priťahovaní svojou partnerkou alebo naopak, môžu hľadať uspokojenie v mileneckom vzťahu.
 • Sexuálna dysfunkcia: Niektorí muži môžu mať problémy s erekciou, predčasnou ejakuláciou alebo inými sexuálnymi dysfunkciami, ktoré im bránia v plnom uspokojení vo vzťahu. Môžu hľadať milenku, aby preskúmali rôzne spôsoby, ako sa uspokojiť alebo zlepšiť svoju sexuálnu výkonnosť.

Emocionálna nespokojnosť

Ďalším dôvodom, prečo niektorí muži vyhľadávajú milenky, môže byť citová nespokojnosť. Môžu mať pocit, že im v ich primárnom vzťahu chýba citová blízkosť, podpora alebo porozumenie. V takom prípade môžu hľadať milenku, ktorá im poskytne to, čo im vo vzťahu chýba, napr:

 • Emocionálna podpora: Ak majú muži pocit, že im v primárnom vzťahu chýba podpora a porozumenie, môžu si hľadať milenku, ktorá im poskytne emocionálnu podporu a útechu.
 • Hlbšie citové spojenie: Niektorí muži môžu mať pocit, že ich primárny vzťah je povrchný alebo neuspokojivý na emocionálnej úrovni. V takom prípade môžu hľadať milenku, s ktorou môžu zažiť hlbšie a intímnejšie citové spojenie.
 • Emocionálna nespokojnosť v dôsledku nedostatočnej komunikácie: Ak v primárnom vzťahu nie je dostatočná komunikácia o pocitoch a túžbach, môže to viesť k emocionálnej nespokojnosti. Milenecký vzťah môže poskytnúť priestor pre otvorenú komunikáciu a zdieľanie emócií.
 • Hľadanie nových zážitkov alebo vzťahov: Niektorí muži môžu mať pocit, že ich primárny vzťah je predvídateľný alebo nudný. Vyhľadávaním mileniek môžu objavovať nové zážitky a spoznávať nových ľudí, čo môže zlepšiť ich emocionálnu spokojnosť.

Potreba potvrdenia

Ďalším dôvodom, prečo niektorí muži vyhľadávajú milenky, môže byť potreba validácie. Môžu mať vnútorný pocit, že potrebujú potvrdiť svoju mužnosť, príťažlivosť alebo úspech, a to nielen pred sebou, ale aj pred ostatnými. Medzi tieto motivácie môže patriť napr:

 • Potvrdenie atraktívnosti: niektorí muži môžu mať milenky, aby si dokázali, že sú stále atraktívni a žiadúci pre opačné pohlavie. To môže byť dôležité najmä pre mužov, ktorí prechádzajú stredným vekom alebo majú pocit, že ich atraktivita klesá.
 • Potvrdenie mužnosti: V niektorých kultúrach a spoločnostiach sa môže mať milenku považovať za znak mužnosti. V takýchto situáciách môžu muži vyhľadávať milenky, aby dokázali svoju mužnosť a schopnosť priťahovať iné ženy.
 • Potvrdenie úspechu: Niektorí muži môžu považovať schopnosť mať milenky za znak úspechu, bohatstva alebo spoločenského postavenia. V tomto prípade môže byť vlastníctvo mileniek spôsobom, ako demonštrovať svoj úspech ostatným mužom.
 • Zvyšovanie postavenia medzi ostatnými mužmi: V niektorých spoločnostiach alebo skupinách sa vlastníctvo mileniek môže považovať za symbol postavenia, ktorý zvyšuje postavenie muža medzi jeho priateľmi alebo kolegami.

Kríza stredného veku

Kríza stredného veku môže byť ďalším faktorom, ktorý motivuje niektorých mužov mať milenky. Táto kríza môže byť charakterizovaná pocitom nespokojnosti so životom, strachom zo starnutia a zmenami v sebaúcte. V reakcii na tieto pocity môžu niektorí muži vyhľadávať milenky ako spôsob, ako dokázať svoju príťažlivosť, vitalitu a schopnosť prilákať mladšie alebo inak atraktívne partnerky. Niektoré z dôvodov, prečo muži prechádzajúci krízou stredného veku môžu mať milenky, sú tieto:

 • Potreba zmeny: muži, ktorí prechádzajú krízou stredného veku, môžu mať pocit, že ich život je rutinný alebo neuspokojivý. Môžu si hľadať milenky ako spôsob, ako vniesť do svojho života zmenu a vzrušenie.
 • Potvrdenie mladosti: Muži môžu mať pocit, že starnú a že ich najlepšie roky sú už za nimi. Môžu mať milenky, aby si dokázali, že sú stále mladí, atraktívni a schopní prilákať mladšie alebo atraktívne partnerky.
 • Potvrdenie vlastnej hodnoty: Muži môžu mať milenky ako spôsob potvrdenia vlastnej hodnoty, mužnosti alebo spoločenského postavenia. Môžu to považovať za spôsob, ako získať potvrdenie svojej hodnoty od iných.
 • Potreba dobrodružstva: Niektorí muži môžu mať milenky ako spôsob, ako zažiť dobrodružstvo a nebezpečenstvo, ktoré im v každodennom živote môže chýbať.

Egoizmus a egocentrizmus

Niektorí muži môžu mať milenky kvôli sebectvu a egocentrizmu. V týchto prípadoch nemusia brať do úvahy pocity svojej partnerky alebo rodiny a ženy môžu považovať za prostriedok na dosiahnutie vlastných cieľov alebo uspokojenie vlastných potrieb. Medzi tieto dôvody môžu patriť napr:

 • Egocentrizmus: Niektorí muži môžu byť príliš zameraní na seba a svoje potreby, a preto neváhajú mať milenky, aj keď to môže spôsobiť bolesť a utrpenie iným.
 • Nedostatok empatie: Muži, ktorým chýba empatia, môžu mať problém pochopiť a vcítiť sa do pocitov svojej partnerky alebo rodiny. V dôsledku toho môžu mať milenky bez toho, aby zvážili, ako to môže ovplyvniť ostatných.
 • Objektivizácia žien: Muži, ktorí objektivizujú ženy a považujú ich za prostriedok na dosiahnutie vlastných cieľov alebo uspokojenia, môžu mať milenky, pretože sa nezaujímajú o skutočné potreby a pocity týchto žien.
 • Manipulácia: Niektorí muži môžu mať milenky, pretože majú pocit, že môžu so ženami manipulovať a ovládať ich, čo im dáva pocit moci a kontroly nad situáciou.

Na záver

Existuje niekoľko dôvodov, prečo niektorí muži môžu mať milenky, vrátane hľadania vzrušenia, sexuálnej alebo emocionálnej nespokojnosti, potreby potvrdenia, krízy stredného veku, sebectva a sebapozorovania. Je dôležité poznamenať, že tieto dôvody neospravedlňujú nečestné alebo nezodpovedné správanie, ktoré môže mať vážne dôsledky pre všetkých zúčastnených vrátane manželky, detí a samotného muža.

Namiesto toho, aby sa muži obracali na milenky ako na riešenie svojich problémov alebo nespokojnosti, mali by pracovať na zlepšení svojich primárnych vzťahov prostredníctvom otvorenej komunikácie, sebareflexie, empatie a úsilia o riešenie problémov. Vzťahy založené na dôvere, úcte a vzájomnej podpore sú kľúčom k dlhodobej spokojnosti a šťastiu všetkých zúčastnených.