10 najzákernejších trikov psychopatov, o ktorých ste možno nevedeli

07.04.2023

Psychopati sú ľudia s poruchou osobnosti, ktorá sa prejavuje nedostatkom súcitu, manipulatívnym správaním a nedostatkom empatie. V niektorých prípadoch môžu na dosiahnutie svojich cieľov používať rôzne triky.

10 najzákernejších trikov psychopatov
10 najzákernejších trikov psychopatov

Tu je 10 najzákernejších taktík, ktoré môžu psychopati používať.

1. Povrchný šarm

Povrchný šarm je jedným z charakteristických znakov psychopatov. Tento šarm sa prejavuje ako zdanlivo priateľské, charizmatické a príťažlivé správanie zamerané na získanie dôvery a sympatií iných ľudí. Psychopati sú často schopní rýchlo a ľahko komunikovať s ostatnými a svojím správaním na nich zapôsobiť.

Tento povrchný šarm je však klamlivý a dá sa využiť na manipuláciu a zneužívanie druhých. Psychopati sa môžu javiť ako zaujímaví, zábavní a príjemní ľudia, ale ich skutočné zámery sú často zamerané na získanie kontroly, moci alebo osobného prospechu.

Povrchný šarm môže byť zavádzajúci, a naučiť sa rozlišovať medzi skutočnou empatiou a záujmom a falošným správaním. Ak máte pocit, že niekto prejavuje povrchný šarm a zároveň vykazuje iné znaky psychopatie, ako je manipulácia, nedostatok empatie alebo patologické klamstvo, môže byť dôležité zvážiť svoj vzťah s touto osobou a chrániť sa pred potenciálnym zneužitím.

2. Patologické klamstvo

Patologické klamstvo je jednou z kľúčových charakteristík psychopatov. Títo jedinci majú vo zvyku neustále klamať, vymýšľať si príbehy a vytvárať ilúzie, aby získali výhody, unikli zodpovednosti alebo manipulovali s ostatnými. Psychopati dokážu klamať s veľkou ľahkosťou a presvedčivosťou, často bez akejkoľvek známky nervozity alebo výčitiek svedomia.

Patologické klamstvo môže zahŕňať:

 • Vymýšľanie úspechov, skúseností alebo schopností, ktoré nemajú, aby vyzerali atraktívnejšie, dôležitejšie alebo úspešnejšie.
 • Falošné obvinenia alebo ohováranie na úkor iných, aby získali sympatie alebo zdiskreditovali svojich oponentov.
 • Zatajovanie svojich skutočných zámerov a klamanie o svojich cieľoch alebo zámeroch.
 • Klamanie o svojej minulosti alebo o osobe, s ktorou sú v blízkom vzťahu, aby zakryli svoje nečestné konanie alebo zlyhanie.
 • Vytváranie fiktívnych situácií alebo problémov s cieľom získať pozornosť, pomoc alebo materiálne zdroje.

Pri komunikácii s ľuďmi, u ktorých sa prejavuje patologické klamstvo, treba byť opatrný. 

3. Manipulácia

Manipulácia je jednou z hlavných taktík, ktoré psychopati používajú na dosiahnutie svojich cieľov. Používajú rôzne metódy na ovplyvňovanie a kontrolu správania a rozhodovania iných ľudí, často bez toho, aby si to obete uvedomovali. Psychopati dokážu veľmi dobre čítať a analyzovať emócie, slabosti a potreby druhých, čo im umožňuje zvoliť najúčinnejšiu manipulačnú taktiku pre každú osobu alebo situáciu.

Medzi spôsoby, ktorými psychopati manipulujú s druhými, patria napr:

 • Hra na city. Psychopati môžu využívať emócie a zraniteľnosť svojich obetí, aby ich získali na svoju stranu alebo získali to, čo chcú.
 • Psychopati môžu vytvoriť falošný pocit dôvery, aby získali citlivé informácie alebo aby presvedčili ostatných, aby im pomohli alebo im uverili.
 • Psychopati často vytvárajú situácie, v ktorých sa obete stávajú od nich závislé, či už emocionálne, finančne alebo inak.
 • Vytváranie pocitu viny alebo dlhu. Psychopati môžu vyvolať pocit viny alebo pocit, že im niečo dlhujete, aby vás prinútili splniť ich požiadavky.
 • Vyhrážanie alebo zastrašovanie. Psychopati môžu používať vyhrážky alebo zastrašovanie, aby prinútili ostatných konať podľa ich želaní.

Je dôležité uvedomiť si tieto manipulačné taktiky a naučiť sa rozpoznať znaky, že sa vás niekto snaží zmanipulovať. Ak si uvedomíte, že ste obeťou manipulácie, je dôležité vyhľadať pomoc a niečo s tým urobiť, aby ste si zachovali zdravé hranice a chránili svoje duševné zdravie.

4. Nedostatok empatie

Nedostatok empatie je jednou zo základných charakteristík psychopatie. Empatia je schopnosť rozpoznať, zdieľať a reagovať na emócie a pocity iných ľudí. Psychopati majú problém vcítiť sa do pocitov a potrieb iných, čo znamená, že im chýba schopnosť pochopiť, ako ich konanie ovplyvňuje iných.

Tento nedostatok empatie umožňuje psychopatom ľahko ubližovať, zneužívať a manipulovať s druhými bez výčitiek svedomia alebo pocitu viny. Môže to tiež viesť k tomu, že psychopati nie sú schopní nadviazať hlboké a trvalé vzťahy s inými ľuďmi, pretože im chýba schopnosť prejavovať skutočnú starostlivosť, lásku alebo porozumenie.

Medzi prejavy nedostatku empatie u psychopatov patria:

 • Ignorovanie alebo znevažovanie pocitov a potrieb iných ľudí.
 • Krutosť voči zvieratám alebo ľuďom, ktorí sú vnímaní ako slabí alebo zraniteľní.
 • Nesúcit alebo bezcitnosť v situáciách, v ktorých by sa očakávala podpora alebo útecha.
 • Neochota priznať si vlastné chyby alebo prevziať zodpovednosť za zranenia, ktoré spôsobili iným.
 • Schopnosť manipulovať s emóciami druhých bez ohľadu na to, aký to môže mať vplyv na ich život.

Ak máte pocit, že niekto vo vašom živote prejavuje nedostatok empatie a iné znaky psychopatie, je dôležité chrániť sa pred potenciálnym zneužitím a zvážiť, aký vzťah chcete s touto osobou mať. Vždy je dôležité zachovať si vlastné hranice a rešpektovať vlastné potreby a pocity.

5. Gaslighting

Gaslighting je manipulačná technika, ktorú psychopati a iní manipulátori používajú na spochybňovanie a klamanie obetí, aby spochybnili svoju vlastnú realitu, pamäť a duševné zdravie. Cieľom tejto techniky je zničiť sebavedomie obete a získať nad ňou kontrolu tým, že ju presvedčí, že je neschopná, zlá alebo šialená.

Niektoré zo spôsobov, ktorými sa gaslighting prejavuje, zahŕňajú:

 • Spochybňovanie spomienok a zážitkov obete, tvrdenie, že si to vymyslela, že si to zle pamätá alebo že si to nezaslúži.
 • Zámerné klamstvo alebo skresľovanie informácií, aby sa obeť cítila zmätená a neistá.
 • Zľahčovanie alebo minimalizovanie utrpenia alebo problémov obete.
 • Dávanie obeti pocitu, že je od manipulátora závislá a že len manipulátor jej môže poskytnúť pravdu alebo stabilitu.
 • Popieranie predchádzajúcich priznaní alebo sľubov, aby sa obeť cítila hlúpa alebo nespoľahlivá.

Ak si uvedomíte, že ste alebo ste boli obeťou gaslightingu, je dôležité vyhľadať podporu u dôveryhodných priateľov, členov rodiny alebo odborníkov, ktorí vám pomôžu objasniť situáciu a posilniť vaše sebavedomie a sebaúctu. Je dôležité nenechať sa zničiť manipuláciou a začať dôverovať vlastným spomienkam, pocitom a skúsenostiam.

6. Hra na city

Hra na city je bežná manipulačná taktika, ktorú psychopati používajú na dosiahnutie svojich cieľov. Využívaním emócií a zraniteľnosti svojich obetí môžu nad nimi získať kontrolu, získať si ich dôveru alebo ich prinútiť, aby konali podľa ich želania. Psychopati sú často veľmi zruční v čítaní emócií a zraniteľnosti druhých, čo im umožňuje cielene využívať tieto aspekty vo svoj prospech.

Medzi spôsoby, ktorými psychopati hrajú na emócie, patria:

 • Vytváranie falošného pocitu súcitu alebo záujmu o problémy a starosti obete s cieľom presvedčiť ju, že je na jej strane a možno jej dôverovať.
 • Využívanie traumatických udalostí, tajomstiev alebo zraniteľnosti obete, aby ju prinútili splniť svoje požiadavky alebo poskytnúť materiálne alebo emocionálne zdroje.
 • Prejavovanie falošných emócií, ako sú slzy, hnev alebo strach, s cieľom zmanipulovať obete, aby konali podľa ich želania.
 • Vytváranie pocitu viny alebo dlhu u obetí, aby ich prinútili splniť ich požiadavky alebo im poskytli podporu, pomoc alebo zdroje.
 • Stavanie sa do pozície obete alebo prezentovanie sa ako niekto, kto potrebuje pomoc alebo podporu, s cieľom získať si sympatie a zaviazať ostatných k pomoci alebo podpore.

Ak si uvedomíte, že niekto vo vašom živote hrá na vaše emócie a prejavuje známky psychopatie, je dôležité chrániť sa pred manipuláciou a zvážiť, aký vzťah chcete s touto osobou mať. Vždy je dôležité zachovať si vlastné hranice a rešpektovať svoje potreby a pocity.

7. Rozdeľuj a panuj

Rozdeľuj a panuj je ďalšia manipulačná taktika, ktorú psychopati často používajú na dosiahnutie svojich cieľov. Táto taktika zahŕňa rozdelenie skupín ľudí alebo zosmiešnenie jednotlivcov s cieľom oslabiť ich vzťahy a získať nad nimi kontrolu. Psychopati môžu podnecovať konflikty, nepriateľstvo alebo nezhody medzi ľuďmi, aby oslabili ich spoluprácu a zvýšili svoju vlastnú moc a vplyv.

Medzi spôsoby, ktorými psychopati využívajú rozdelenie a nadvládu, patria napr.:

 • Šírenie fám a nepravdivých informácií medzi ľuďmi s cieľom vyvolať nedôveru alebo nepriateľstvo.
 • Zosmiešňovanie alebo ponižovanie jednotlivcov pred ostatnými s cieľom podkopať ich postavenie alebo dôveryhodnosť v skupine.
 • Zdôrazňovanie rozdielov medzi ľuďmi, ako sú politické názory, náboženstvo, rasa alebo pohlavie, s cieľom vyvolať rozdelenie alebo rozkol.
 • Vytváranie falošnej rivality alebo súťaže medzi ľuďmi s cieľom odvrátiť pozornosť od vlastných zámerov alebo činov.

Je dôležité uvedomiť si túto manipulatívnu taktiku a naučiť sa rozpoznať znaky, že sa niekto snaží rozdeliť a ovládnuť. Ak si uvedomíte, že ste sa stali obeťou tejto taktiky, je dôležité komunikovať so zúčastnenými stranami, overiť si informácie a hľadať spoločnú reč, aby ste sa vyhli zbytočnému konfliktu a rozdeleniu.

8. Ochranca

Ochranca je manipulačná technika, ktorú psychopati používajú na to, aby ich obete vyvolali pocit viny a závislosti od ich pomoci alebo podpory. Táto taktika spočíva v tom, že obeť má pocit, že psychopat je jediná osoba, ktorá jej skutočne rozumie, a že len on môže obeti pomôcť vyrovnať sa s jej problémami alebo ťažkosťami.

Medzi metódy, ktoré psychopati používajú, patria:

 • Prejavovanie falošného záujmu alebo súcitu s problémami alebo ťažkosťami obete s cieľom získať si jej dôveru a závislosť.
 • Vyvolávanie pocitu viny v obeti pripomínaním jej zlyhaní, chýb alebo nedostatkov, čo spôsobuje, že obeť hľadá podporu u psychopata.
 • Vytvorenie pocitu dlhu u obete poskytnutím pomoci alebo podpory, ktorá sa potom používa ako nástroj manipulácie.
 • Vyvolanie pocitu zraniteľnosti, slabosti alebo neschopnosti obete vyrovnať sa so svojimi problémami bez pomoci psychopata.
 • Preháňanie alebo vytváranie problémov, aby sa obeť cítila bezmocná a bola nútená obrátiť sa na psychopata.

Ak si uvedomíte, že ste obeťou týchto manipulatívnych taktík, je dôležité posilniť si sebaúctu a sebahodnotu a vyhľadať podporu u dôveryhodných ľudí.

9. Triangulácia

Triangulácia je manipulačná technika, ktorú psychopati používajú na to, aby využili tretiu osobu na vytvorenie konfliktu medzi dvoma ľuďmi a získanie kontroly nad situáciou. Vytvorením triangulácie psychopati získavajú moc nad oboma stranami, pričom si zachovávajú čisté ruky od priamej účasti na konflikte. Triangulácia môže mať mnoho podôb a môže sa používať v rôznych kontextoch, napríklad v rodinných, pracovných alebo priateľských vzťahoch.

Medzi príklady triangulácie patria napr:

 • Šírenie fám alebo nepravdivých informácií medzi dvoma ľuďmi s cieľom vytvoriť medzi nimi napätie alebo nepriateľstvo.
 • Zneužitie dôvery jednej osoby tým, že sa s druhou stranou podelí o svoje tajomstvá alebo slabosti, čím medzi nimi vyvolá konflikt alebo rozkol.
 • Zapájanie sa do vzťahu s jedným partnerom a zároveň podporovanie neistoty alebo žiarlivosti u druhého partnera.
 • Porovnávanie dvoch ľudí, aby sa cítili v konkurenčnom vzťahu alebo rivalite, čo zvyšuje napätie medzi nimi a umožňuje psychopatovi získať kontrolu nad situáciou.
 • Predstieranie lojality voči obom stranám a zároveň manipulácia a vytváranie konfliktu medzi nimi.

Aby ste sa ochránili pred trianguláciou, je dôležité uvedomiť si túto manipulatívnu taktiku a zvýšiť svoju schopnosť rozpoznať ju. Kľúčom k riešeniu konfliktov a nedorozumení spôsobených trianguláciou je komunikácia. Ak máte podozrenie, že niekto trianguluje, je dôležité konfrontovať túto osobu a hovoriť o svojich obavách s obeťou alebo zúčastnenými stranami. 

10. Falošná identita

Falošná identita je ďalším trikom, ktorý psychopati používajú na manipuláciu a zneužívanie druhých. Vytvorením falošnej identity alebo predstieraním, že sú niekto iný, dokážu získať dôveru svojich obetí, preniknúť do ich života a manipulovať nimi podľa svojich potrieb a túžob. Falošná identita môže byť pre psychopata nástrojom na dosiahnutie rôznych cieľov vrátane financií, sexu, moci alebo kontroly nad inými.

Medzi spôsoby, ktorými psychopati používajú falošnú identitu, patria:

 • Predstieranie spoločných záujmov, hodnôt alebo cieľov s obeťou s cieľom získať si jej dôveru a sympatie.
 • Vytváranie fiktívnych profilov na internete alebo sociálnych sieťach s cieľom získať prístup k informáciám o svojich obetiach alebo s nimi manipulovať.
 • Predstieranie určitej kvalifikácie, zručností alebo úspechov s cieľom získať dôveru a rešpekt ostatných.
 • Vytváranie falošných príbehov alebo vymýšľanie traumatických udalostí v ich živote s cieľom získať sympatie alebo podporu ostatných.
 • Predstieranie príslušnosti k určitej skupine, organizácii alebo spoločnosti s cieľom získať prístup k informáciám, zdrojom alebo ľuďom.

Na ochranu pred falošnou identitou a manipuláciou zo strany psychopatov je dôležité byť obozretný a skeptický voči ľuďom, ktorí sa zdajú byť príliš dobrí na to, aby boli pravdiví, alebo ktorí sa s nimi rýchlo zblížia. Overujte si informácie, ktoré vám poskytujú, a nebojte sa požiadať o referencie alebo potvrdenie ich tvrdení. Vybudujte si pevné hranice a naučte sa rozpoznať varovné signály manipulácie a zneužívania.