Ako rozpoznať narcistickú osobnosť - Viete, ako sa prejavujú narcistické črty?

22.03.2023

Narcistickú osobnosť charakterizuje niekoľko výrazných čŕt a správania. Hoci diagnózu narcistickej poruchy osobnosti môže stanoviť len odborník, môžete si všimnúť niektoré typické znaky narcizmu.

Narcistická osobnosť
Narcistická osobnosť

Vysoké sebavedomie

Jednou zo základných vlastností narcistických osôb je veľké sebavedomie. Majú silný pocit vlastnej dôležitosti a veria, že sú výnimoční a jedineční. To ich môže viesť k tomu, že sa vyvyšujú nad ostatných a očakávajú špeciálne zaobchádzanie. Tento pocit výnimočnosti môže byť často neopodstatnený a založený na falošnom sebahodnotení.

Narcistickí ľudia často očakávajú, že ostatní budú uznávať ich nadradenosť a obdivovať ich. Môžu sa usilovať o pozornosť a uznanie za svoje úspechy a výnimočné schopnosti, aj keď môžu byť prehnané alebo neexistujúce. Je dôležité poznamenať, že vysoké sebavedomie nie je samo osebe zlé; problém nastáva, keď ho sprevádzajú ďalšie negatívne črty narcizmu, ako je manipulatívne správanie, nedostatok empatie a potreba dominovať nad ostatnými.

Potreba obdivu

Narcistickí jedinci majú silnú potrebu obdivu a uznania zo strany druhých. Vyhľadávajú pozornosť a pochvalu za svoje úspechy, schopnosti alebo vzhľad. Táto potreba obdivu je základným prvkom narcistických osôb a často slúži na udržanie ich pocitu výnimočnosti a nadradenosti.

Narcisti môžu často hľadať nové zdroje obdivu a pozornosti, keď sa ich existujúci "rezervoár" obdivu vyčerpá. Takéto správanie môže mať negatívny vplyv na ich vzťahy s inými ľuďmi, pretože vo vzájomných vzťahoch môžu byť povrchní, neúprimní a manipulatívni.

Je dôležité poznamenať, že potreba obdivu nie je sama osebe patologická, ale v prípade narcistických osôb je táto potreba nadmerná a často sú závislé od iných, aby si udržali sebaúctu a sebahodnotu. To môže viesť k problémom v medziľudských vzťahoch a k neschopnosti nadviazať zdravé a trvalé väzby s druhými.

Nedostatok empatie

Nedostatok empatie je jednou z kľúčových charakteristík narcistických osôb. Empatia sa vzťahuje na schopnosť chápať a zdieľať pocity iných ľudí. Narcisti majú s týmto aspektom medziľudských vzťahov zvyčajne problém, pretože sa zameriavajú predovšetkým na svoje vlastné potreby, túžby a sebaúctu.

Nedostatok empatie môže mať rôzne podoby, napr:

 • Ignorovanie alebo znevažovanie pocitov iných ľudí: Narcisti môžu byť nevšímaví alebo necitliví k potrebám, pocitom a problémom iných. Môžu byť sebeckí a ľahostajní.
 • Ťažkosti s prejavovaním podpory alebo útechy: Narcisti môžu mať problémy s poskytovaním emocionálnej podpory a útechy, keď je to potrebné. Môžu sa javiť ako neochotní alebo ľahostajní, keď druhí prežívajú ťažké situácie.
 • Manipulácia a využívanie druhých: Kvôli nedostatku empatie môžu narcisti manipulovať a využívať druhých vo svoj vlastný prospech bez ohľadu na dôsledky, ktoré to môže mať pre ostatných.
 • Neschopnosť prijať kritiku alebo zodpovednosť: Narcisti majú často problém prijať kritiku alebo zodpovednosť za svoje činy, pretože to ohrozuje ich sebaúctu. Môžu obviňovať druhých alebo odmietajú uznať svoje chyby.

Nedostatok empatie je pre narcistov vážnym problémom, pretože im sťažuje nadväzovanie hlbokých a trvalých vzťahov s inými ľuďmi. Zdravé medziľudské vzťahy zvyčajne zahŕňajú spoluprácu, vzájomnú podporu a rešpektovanie pocitov a potrieb druhých. Bez empatie môže byť pre narcistov veľmi ťažké takéto vzťahy budovať a udržiavať.

Manipulatívne správanie

Ďalším typickým znakom narcistických osôb je manipulatívne správanie. Keďže narcisti sa často zameriavajú na seba a svoje potreby, môžu sa vrátiť k manipulácii s druhými, aby dosiahli svoje ciele alebo získali to, čo chcú. Tieto manipulatívne taktiky môžu zahŕňať napr:

 • Klamstvo: Narcisti môžu klamať alebo zavádzať, aby si udržali svoje postavenie, vytvorili si lepší obraz o sebe alebo dosiahli svoje ciele.
 • Zneužívanie: Môžu zneužívať dôveru a záujem iných ľudí, napríklad využívať ich čas, energiu, peniaze alebo emocionálnu podporu bez ohľadu na ich potreby.
 • Vydieranie alebo manipulácia s emóciami: Narcisti môžu používať vydieranie alebo manipuláciu s emóciami, aby prinútili druhých robiť to, čo chcú. Môže to zahŕňať hru na svedomie, vyvolávanie pocitu viny alebo závislosť od súcitu.
 • Plynulé správanie: Narcisti môžu byť v interakciách s druhými veľmi zruční a prispôsobiví, čo im umožňuje manipulovať a ovládať situácie a ľudí tak, aby to vyhovovalo ich potrebám.
 • Triangulácia: Môžu vytvárať rivalitu medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi, aby posilnili svoje postavenie alebo získali pozornosť a obdiv.
 • Presúvanie viny: Narcisti sa môžu vyhýbať zodpovednosti za svoje činy tým, že zo svojich problémov alebo chýb obviňujú iných.

Toto manipulatívne správanie môže mať vážne dôsledky pre vzťahy narcistu s inými ľuďmi. Manipulácia a zneužívanie môžu v tých, ktorí sú vystavení takémuto správaniu, vyvolať pocity vykorisťovania, zneužívania a emocionálnej ujmy. Na udržanie zdravých medziľudských vzťahov je dôležité rozpoznať manipulatívne správanie a chrániť sa pred týmto typom interakcie.

Vytváranie falošnej reality

Narcisti majú tendenciu vytvárať si falošnú realitu alebo falošný sebaobraz, aby zakryli svoje slabosti a udržali si pocit vlastnej výnimočnosti. Toto správanie môže mať niekoľko podôb:

 • Klamstvo a podvody: narcisti môžu klamať alebo podvádzať, aby si vytvorili lepší obraz o sebe alebo aby zakryli svoje chyby a nedostatky. Môžu si vymýšľať príbehy alebo úspechy, ktoré im dávajú pocit vlastnej hodnoty.
 • Zveličovanie úspechov: Narcisti často zveličujú svoje úspechy, schopnosti alebo zásluhy, aby získali obdiv a uznanie druhých. Tým sa snažia udržať si svoje postavenie a výnimočnosť.
 • Zneužívanie sociálnych médií: Narcisti môžu využívať sociálne médiá na vytvorenie falošného obrazu o sebe a získanie pozornosti. Môžu zverejňovať len informácie, ktoré ich ukazujú v pozitívnom svetle, a ignorovať alebo zamlčovať svoje slabosti alebo problémy.
 • Idealizácia seba a iných: Narcisti si môžu idealizovať seba alebo iných ľudí, ktorých považujú za hodných svojho obdivu. Týmto spôsobom si udržiavajú sebaúctu a pocit výnimočnosti, pretože sa porovnávajú len s tými, ktorí sú im rovní.
 • Falošné sympatie a empatia: Narcisti môžu predstierať sympatie a empatiu, aby si získali dôveru a obdiv druhých. Tento falošný prejav empatie im umožňuje manipulovať druhými a udržať si kontrolu nad situáciou.

Je dôležité rozpoznať toto správanie a byť ostražitý v interakciách s narcistickými osobami. Ako protiopatrenie je dôležité udržiavať zdravé hranice a komunikovať s druhými otvorene a úprimne. Ak máte pocit, že ste vystavení falošnej realite alebo manipulácii, je dôležité vyhľadať podporu a radu u dôveryhodných zdrojov alebo odborníkov.

Vnútorná prázdnota

Vnútorná prázdnota je častým problémom, ktorým trpí mnoho narcistov. Hoci navonok môžu pôsobiť sebavedomo a úspešne, vo vnútri môžu mať silné pocity menejcennosti, nedostatočnej hodnoty a prázdnoty. Tieto pocity môžu byť dôsledkom rôznych faktorov, ako sú detstvo, genetika alebo životné skúsenosti.

Narcisti často využívajú svoje manipulatívne a egocentrické správanie na kompenzáciu týchto negatívnych pocitov. Hľadajú vonkajšie zdroje obdivu a uznania, aby si udržali sebaúctu a pocit vlastnej hodnoty. Toto správanie však často nevedie k trvalému zlepšeniu ich vnútorného stavu a môže vytvoriť cyklus závislosti od pozornosti a obdivu druhých.

Vnútorná prázdnota môže mať za následok množstvo problémov, ako napr.:

 • Depresia alebo úzkosť: Narcisti môžu trpieť depresiou alebo úzkosťou v dôsledku neuspokojivých medziľudských vzťahov a neustáleho hľadania vonkajšieho potvrdenia.
 • Neuspokojené potreby: Vnútorná prázdnota môže spôsobiť, že narcisti nedokážu uspokojiť svoje skutočné potreby, ako sú láska, prijatie, bezpečie a sebarealizácia.
 • Problémy vo vzťahoch: Narcisti majú často problémy vo vzťahoch, pretože ich manipulatívne a egocentrické správanie môže odcudziť ostatných a zničiť dôveru.
 • Závislosť na vonkajšom potvrdení: Vnútorná prázdnota môže viesť k závislosti od vonkajšieho potvrdenia a pozornosti, čo môže byť vyčerpávajúce a neudržateľné.

Ak trpíte vnútornou prázdnotou alebo máte podozrenie, že to môže byť problém niekoho z vašich blízkych, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc, napríklad psychoterapiu. Odborník vám môže pomôcť identifikovať príčiny týchto pocitov a navrhnúť stratégie na zlepšenie vášho emocionálneho stavu a zdravých medziľudských vzťahov.

Závisť

Ďalšou vlastnosťou, ktorá môže byť prítomná u narcistických osôb, je závisť. Keďže narcisti sú zameraní na svoju jedinečnosť a dôležitosť, môžu byť veľmi citliví na úspechy a šťastie iných ľudí. Táto závisť môže mať niekoľko prejavov:

 • Súťaživosť: Narcisti môžu byť veľmi súťaživí voči iným, pokiaľ ide o úspechy, schopnosti alebo dosiahnuté výsledky. Snažia sa prekonať ostatných, aby sa udržali na vrchole a získali uznanie.
 • Ponižovanie: Keď narcisti vnímajú úspech iných ako ohrozenie vlastného postavenia, môžu sa snažiť úspech iných bagatelizovať alebo znevažovať. Týmto spôsobom si udržiavajú vlastné postavenie a vlastnú dôležitosť.
 • Sabotáž: V extrémnych prípadoch môžu narcisti sabotovať alebo brániť úspechu iných ľudí, aby si udržali mocenské alebo kontrolné postavenie. Môže to byť prejavom závisti a túžby udržať si vlastnú výnimočnosť.
 • Kopírovanie alebo závistlivé správanie: V niektorých prípadoch môžu narcisti napodobňovať alebo sa snažiť získať to, čo majú iní, aby získali pocit vlastnej hodnoty alebo výnimočnosti. Toto správanie môže byť prejavom závisti a túžby udržať si kontrolu nad situáciou.
 • Ignorovanie alebo znevažovanie: Narcisti môžu ignorovať alebo znevažovať úspechy iných, ak sa cítia neschopní ich prekonať alebo sa cítia ich úspechom ohrození. Týmto spôsobom si udržiavajú svoju sebaúctu a pocit výnimočnosti.

Ak sa ocitnete v situácii, keď ste vystavení závistlivému správaniu narcistických osôb, je dôležité stanoviť si zdravé hranice a chrániť sa pred týmito negatívnymi interakciami. Zároveň je dôležité nedovoliť, aby vo vás toto správanie vyvolávalo pocit neistoty alebo postihnutia, a udržať si sebaúctu a sebahodnotu.

Dominancia a kontrola

Narcistickí jedinci majú tendenciu mať potrebu dominancie a kontroly nad ostatnými, čo môže byť zdrojom konfliktov a problémov vo vzťahoch. Táto potreba kontroly môže byť spôsobená ich základným pocitom neistoty a potrebou udržať si sebaúctu a pocit výnimočnosti. Toto správanie sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi:

 • Agresivita: narcisti môžu používať agresívne správanie, či už verbálne alebo fyzické, aby si udržali kontrolu nad druhými. Môže ísť o vyhrážky, urážky, zastrašovanie alebo fyzické násilie.
 • Pasívna agresia: V niektorých prípadoch sa kontrola môže prejavovať ako pasívna agresia. Môže zahŕňať ignorovanie, zadržiavanie komunikácie, nespoluprácu alebo tiché protesty ako spôsob vyjadrenia nespokojnosti alebo manipulácie s druhými.
 • Manipulácia: Narcisti môžu používať manipulačné techniky, ako je klamstvo, vydieranie alebo zneužívanie dôvery, aby získali kontrolu nad druhými a presadili svoje túžby a potreby.
 • Izolácia: Aby si narcisti udržali kontrolu nad ostatnými, môžu svoje obete izolovať od rodiny, priateľov alebo zdrojov podpory. To môže zahŕňať kontrolu komunikácie, obmedzovanie spoločenských aktivít alebo vytváranie závislosti.

Ak máte pocit, že ste vystavení takémuto správaniu zo strany narcistickej osoby, je dôležité vyhľadať podporu a radu u dôveryhodných zdrojov alebo odborníkov. Naučte sa stanoviť zdravé hranice a rozpoznať manipulatívne správanie, aby ste mohli chrániť seba a svoje blaho. Pri práci s narcistickými osobnosťami je dôležité zachovať si zdravé sebavedomie a sebaúctu a nenechať sa znervózniť ich správaním.

Právo na výnimočnosť

Právo na výnimočnosť je typickým znakom narcistických osobností. Narcisti často veria, že sú jedineční, výnimoční a nadradení ostatným, a preto si myslia, že si zaslúžia osobitné postavenie alebo výhody. Tento postoj ich môže viesť k tomu, že sa cítia nezodpovední za dodržiavanie pravidiel, noriem a očakávaní týkajúcich sa iných ľudí. Medzi prejavy tohto správania patria:

 • Porušovanie pravidiel: Narcisti môžu ignorovať alebo porušovať pravidlá, ktoré sa týkajú iných, pretože si myslia, že sú nad nimi. Môže to zahŕňať nedodržiavanie zákonov, etických noriem alebo spoločenských pravidiel.
 • Ignorovanie hraníc: Narcisti často nerešpektujú osobné alebo emocionálne hranice iných ľudí, pretože si myslia, že ich potreby a želania sú dôležitejšie ako potreby iných.
 • Prejavovanie arogancie: Narcisti môžu prejavovať aroganciu voči druhým, čo zahŕňa aj to, že si myslia, že sú lepší, inteligentnejší alebo schopnejší ako ostatní. To môže viesť k ponižovaniu alebo znevažovaniu druhých.
 • Zneužívanie privilégií: Narcisti môžu zneužívať svoje postavenie alebo moc na získanie osobných výhod alebo na presadzovanie vlastných záujmov bez ohľadu na dôsledky pre ostatných.
 • Neochota prijať zodpovednosť: Narcisti často odmietajú prijať zodpovednosť za svoje činy alebo chyby, pretože si myslia, že ich výnimočnosť ich oslobodzuje od akéhokoľvek zlyhania alebo dôsledkov.

Ak máte pocit, že máte do činenia s narcistickou osobnosťou, ktorá vykazuje tieto charakteristiky, je dôležité naučiť sa rozpoznať a chrániť sa pred takýmto správaním. Stanovenie zdravých hraníc a oznamovanie svojich potrieb a očakávaní môže byť užitočným nástrojom pri práci s narcistickými osobami.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Koža je najväčším orgánom ľudského tela a má veľmi dôležité funkcie. Najdôležitejšou z nich je obranná, pretože zabraňuje prenikaniu mikroorganizmov a vonkajších činiteľov do tela. Okrem toho vďaka svojim nervovým zakončeniam a zmyslovým receptorom prenáša informácie z vonkajšieho sveta, napríklad o bolesti alebo teple.

Laserová terapia vrások sa v posledných rokoch stala jedným z najobľúbenejších kozmetických zákrokov. Táto moderná technológia, ktorá predstavuje významný pokrok v oblasti estetickej dermatológie, ponúka nádej tým, ktorí hľadajú spôsoby, ako odstrániť vrásky a iné nedokonalosti pleti bez potreby invazívneho chirurgického zákroku.