Čo je to offshore spoločnosť?

Keď hovoríme o financiách a hospodárskom kapitáli, často počujeme pojem "offshore". Doslovne toto slovo znamená, "na otvorenom mori" alebo "mimo teritoriálnych vôd", pri použití vo finančnej oblasti však znamená spoločnosti založené v krajinách, kde sa platia veľmi nízke alebo žiadne dane.

Daňové úrady rôznych krajín, ako aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na medzinárodnej úrovni vytvárajú čierne listiny, na ktorých sú uvedené krajiny so špeciálnymi daňovými režimami, známe aj ako daňové raje.

Offshore spoločnosti sú teda spoločnosti registrované mimo krajiny sídla podľa zákonov hostiteľského štátu, ale pôsobiace mimo jurisdikcie hostiteľského štátu. V týchto krajinách je zvyčajne málo kontrol a priaznivý daňový režim.

Založenie offshore spoločnosti osobou s bydliskom v ktoromkoľvek štáte nie je nezákonné.

Najnovšie odpovede z poradne


Bod topenia jedlej soli, známej aj ako chlorid sodný alebo kuchynská soľ, je 770 °C (1413 °F). Táto teplota označuje bod, pri ktorom sa soľ mení z pevnej látky na kvapalinu. Táto teplota sa môže meniť v závislosti od koncentrácie soli v roztoku.

Bod tuhnutia sladkej vody je teplota, pri ktorej sa sladká voda mení z kvapaliny na pevnú látku (ľad). Táto teplota je zvyčajne 0 °C (32 °F) pri atmosférickom tlaku 101,325 Pa (14,696 psi). Bod tuhnutia sa však môže líšiť v závislosti od tlaku a zloženia vody. Napríklad voda s vyššou koncentráciou soli má nižší bod mrazu ako čistá voda.

Plač je pre ľudí prirodzeným spôsobom vyjadrovania emócií. Plač môže byť užitočný, pretože:

Základná bilančná rovnica sa formuluje pomocou tzv. "balíkových zápisov", ktoré zahŕňajú prvky a ich chemické reakcie. Bilančná rovnica znamená, že počet atómov v reactants (látky na začiatku reakcie) sa rovná počtu atómov v products (látky na konci reakcie).

Poikilotermné (chladnokrvné) zvieratá sú také, ktorých telesná teplota sa mení s vonkajšou teplotou. Inými slovami, nemajú vnútorný termoregulačný mechanizmus, ktorý by udržiaval ich telesnú teplotu konštantnou. Tieto zvieratá sa musia prispôsobovať vonkajším teplotným zmenám prostredníctvom fyziologických a behaviorálnych adaptácií.

"Prirodzené" sa nazýva a vzťahuje na veci, ktoré sa vyskytujú v prírode bez zásahu človeka. Môžu to byť rastliny, zvieratá, minerály, krajiny atď. Príklady prírodných vecí môžu zahŕňať:

Voda sa chlóruje, aby sa zničili baktérie a iné mikroorganizmy, ktoré by mohli byť škodlivé pre ľudské zdravie. Chlór je silný dezinfekčný prostriedok, ktorý ničí baktérie, vírusy a plesne. Po pridaní do vody ničí škodlivé mikroorganizmy a zlepšuje jej hygienickú kvalitu.