Patria pôžičky a dlhy do bezpodielového spoluvlastníctva?

Do BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) patrí všetok majetok, ktorý manželia nadobudnú počas manželstva okrem dedičstva vrátane reštitúcii, darov a vecí, ktoré slúžia výlučne osobnej potrebe alebo potrebe povolania jedného z manželov a tiež autorské diela, ktoré jeden z manželov vytvoril alebo sa podieľal na vytvorení, umelecké predmety ako obrazy a sochy, rovnako ako bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia. Jednoducho povedané, od dňa uzavretia manželstva je všetok nadobudnutý majetok spoločný. Samozrejme okrem uvedených výnimiek.

Majetky versus pohľadávky

Rovnako do spoločného majetku sa počítajú aj všetky záväzky, ktoré vznikli počas manželstva vrátane všetkých pohľadávok. Ak si teda jeden z manželov zoberie pôžičku a následne ju nespláca, nárok veriteľa sa môže následne uplatniť z BSM.

Poznámka: Ak sa stalo, že váš manžel/ka sa bezhlavo zadlžuje, môžete požiadať súd o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Pôžičky uzavreté pred manželstvom

Akékoľvek záväzky, pohľadávky, či dlžoby ako pôžičky, úvery a hypotéky nadobudnuté pred uzavretím manželstva nespadajú do spoločného majetku a veriteľ si nemôže uplatňovať nárok na majetok druhého z manželov. Nárok z BSM si síce uplatniť môže ale nie z časti, ktorá patrí druhému z manželov. Táto časť nemôže byť ani zaťažená exekúciou.

Príklad: Ak napríklad manžel zobral pred svadbou pôžičku a po svadbe ju začal exekútor vymáhať, exekútor nesmie zablokovať bankový účet manželke, siahať na jej majetok, ktorý nadobudla pred svadbou, strhávať jej pohľadávky zo mzdy a siahať na jej časť spoluvlastníckeho podielu.

Ako zrušiť BSM kvôli dlhom

Ak jeden z manželov sa bezhlavo zadlžuje a zaťažuje tým hospodárenie rodiny, môže byť BSM zrušené aj počas manželstva. Návrh na zrušenie BSM podáva jeden z manželov a to na príslušný súd.

Čo hovorí zákon:

  • § 148 ods. 2 OZ: Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.

Iné možnosti zrušenia BSM

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa dá zrušiť aj z dôvodu, že jeden z manželov začal podnikať. Tento dôvod je legitímny a to z dôvodu, že podnikatelia ručia za svoje podnikanie celým svojím majetkom vrátane BSM. Je preto dobre zvážiť túto možnosť v prípade ak sa mažel/ka chystá podnikať do rizikovej oblasti. Prípadný krach podnikateľského zámeru by mohol spôsobiť kolaps celej rodiny a exekútori by sa mohli vrhnúť na spoločný majetok oboch manželov.

Čo hovorí zákon:

  • § 148a ods. 2 OZ: Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.