Ako sa formuluje základná bilančná rovnica?

27.01.2023

Základná bilančná rovnica sa formuluje pomocou tzv. "balíkových zápisov", ktoré zahŕňajú prvky a ich chemické reakcie. Bilančná rovnica znamená, že počet atómov v reactants (látky na začiatku reakcie) sa rovná počtu atómov v products (látky na konci reakcie).

Formula bilančnej rovnice je:

reactants (látky na začiatku reakcie) → products (látky na konci reakcie)

Jednotlivé látky sa zapisujú s ich chemickými značkami a stoichiometrickým koeficientom (číslo pred chemickou značkou) predstavujúcim počet molekúl alebo iontov tejto látky v reakcii.


Príklad 1

  • 2H2 + O2 → 2H2O

V tejto rovnici sa dve molekuly vodíka (H2) reagujú s jednou molekulou kyslíka (O2) na vznik dvoch molekúl vody (H2O).

Príklad 2

  • Fe + S → FeS

V tejto rovnici sa jeden iont železa (Fe) reaguje s jednou molekulou síry (S) na vznik jednej molekuly železnej síry (FeS).

Príklad 3

  • 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O

V tejto rovnici sa dva ionty chloridu (HCl) reagujú s jednou molekulou hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2) na vznik jednej molekuly chloridu vápenatého (CaCl2) a dve molekuly vody (H2O).

Záver

Bilančné rovnice sú základným nástrojom pre popis chemických reakcií a ich vývoj siaha do dávnej minulosti.

Už starí Gréci a Rimania mali znalosti o chemických reakciách a ich formulácie. V 19. storočí, sa chemické rovnice začali používať ako štandardný spôsob popisu chemických reakcií, vďaka práci chemikov ako John Dalton, Antoine Lavoisier, Jöns Jakob Berzelius a ďalší. Základná bilančná rovnica ako taká je výsledkom vývoja a využívania chemických rovníc po stáročia.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.