Čo znamená horizontálny a čo vertikálny?

11.03.2023
Horizontálny a vertikálny
Horizontálny a vertikálny

Horizontálny, vodorovný, rovnobežný, paralelný, horizontický, zvislý, kolmý a vertikálny. Kto sa v tom má vyznať? Poďme si to vysvetliť.

Čo znamená slovo horizontálny?

Slovo horizontálny označuje smer pohybu alebo polohu v horizontálnej rovine, rovnobežnej s rovinou horizontu. Horizontálna sa používa na opis polohy alebo smeru objektov, pohybu, čiar alebo rovín, ktoré sú rovnobežné s povrchom Zeme alebo inou referenčnou rovinou.

Keď napríklad hovoríme o horizontálnej polohe niečoho, znamená to, že je to položené horizontálne, a nie kolmo. Keď hovoríme o horizontálnom pohybe, znamená to, že sa objekt pohybuje vodorovne alebo pozdĺž roviny. Horizontálnu polohu často používame v technike a geometrii, ale aj v bežnom živote.

Horizontálny
Horizontálny

Slovo "horizontálny" pochádza z latinského slova "horizontalis", čo znamená "patriaci k horizontu". Toto slovo je odvodené od slova "horizont", ktoré znamená obzor. Horizont je čiara, kde sa obloha stretáva s povrchom Zeme a je rovnobežná s rovinou, ktorá prechádza pozorovateľom. Ak niečo leží horizontálne, je to rovnobežné s touto referenčnou rovinou horizontu a označuje sa to ako horizont.

Slovo "horizont" sa v angličtine začalo používať v 16. storočí na označenie smeru alebo polohy, ktorá je horizontálna alebo rovnobežná s rovinou horizontu. Odvtedy sa toto slovo používa v mnohých jazykoch a stalo sa bežným termínom v geometrii, fyzike, inžinierstve, architektúre a mnohých ďalších oblastiach.

Čo znamená slovo vertikálny?

Slovo "vertikálny" označuje smer alebo polohu, ktorá je kolmá na rovinu horizontu, to znamená, že vertikálna os sa pohybuje zdola nahor alebo zhora nadol. Zvislá os zviera s vodorovnou osou pravý uhol a zvyčajne je orientovaná nahor alebo nadol.

V mnohých vedných odboroch sa pojem "vertikálny" používa na označenie smeru alebo polohy predmetov, čiar alebo pohybu, ktoré sú kolmé na povrch Zeme alebo inú referenčnú rovinu. Keď napríklad hovoríme o vertikálnej polohe objektu, znamená to, že objekt je kolmý na rovinu horizontu. Vertikalita sa používa aj v geometrii, fyzike, technike a mnohých ďalších oblastiach na opis polohy alebo smeru objektov alebo pohybu.

Vertikálny
Vertikálny

Slovo "vertikalita" pochádza z latinského slova "verticalis", čo znamená "kolmý". Toto slovo je odvodené od slova "vertex", čo znamená "vrchol" alebo "špička". V geometrii sa slovo "vertex" používa na označenie vrcholu alebo bodu, kde sa stretávajú dve alebo viac priamok.

Najnovšie odpovede z poradne

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.