Registre a tlačivá

Bankové a nebankové registre slúžia ako kontrolný systém, pre finančné spoločnosti. Každá spoločnosť poskytujúca úverové alebo leasingové produkty má možnosť nazerať do týchto registrov a čerpať z nich informácie o klientoch.

Informácie z registrov

Registre bankových a nebankových registrov obsahujú v prvom rade záznamy o platobnej disciplíne klienta. Finančné spoločnosti po vyhľadaní si klienta v registri vidia detailne všetky omeškané splátky voči ostatným veriteľom ako aj žiadosti v iných finančných subjektoch. To im napomáha pri analyzačnej činnosti schvaľovacieho procesu. Rovnako sú prístupné aj informácie o úverovom zaťažení klienta, podľa ktorého si dokáže nový veriteľ vypočítať maximálnu možnú splátku a výšku nového spotrebiteľského úveru

Bankové a nebankové registre - kontakt

Aktuálny zoznam a adresy

CERD

Centrálny register dlžníkov je najrozšírenejším a najväčším bankovým a nebankovým registrom. Prostredníctvom neho sa overuje platobná disciplína fyzických a právnických osôb.

Centrálny register dlžníkov
Karadzicova 8/A
821 08 Bratislava

SOLUS

Ide o záujmové združenie súkromných spoločností ako nebankové spoločnosti, leasingové spoločnosti, telekomunikační operátori a pod. Združenie vzniklo na požiadavku kontroly neplatičov a predchádzaniu investícii do strát - klienti, ktorí sa zadlžujú úmyselne.

SOLUS, Röntgenova 28
851 01 Bratislava

NRKI

Nebankový register klientskych informácií slúži nebankovým spoločnostiam na získanie podrobných údajov o spotrebiteľoch a taktiež o právnických osobách. Ide takzvane o vzájomnú výmenu záznamov o bonite vlastných klientov pre získanie objektívneho pohľadu na ich hospodárenie.

Non Banking Credit Bureau
Mlynské nivy 14, Twin City blok C,

821 09 Bratislava

SRBI

Spoločný register bankových informácií funguje na rovnakom princípe ako register NRKI, len s tým rozdielom, že pod toto združenie spadajú výlučne bankové subjekty. Register primárne overuje finančnú bonitu spotrebiteľa a právnický subjekt žiadajúci o bankový finančný produkt. V neposlednom rade kontroluje register aj platobnú disciplinovanosť svojich potenciálnych zákazníkov.

KLIENTSKE CENTRUM SBCB
Mlynské nivy 14, Twin City C,
821 09 Bratislava

CRIF

CRIF - Slovak Credit Bureau Registre slúži na posudzovanie finančnej akosti klientov. Do ich portfólia spadajú: spoločný register bankových informácií, nebankový register klientskych informácií a (Secure Electronic Exchange System).

CRIF - Slovak Credit Bureau

Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava

RBUZ

Register bankových úverov a záruk vznikol pod záštitou Národnej Banky Slovenska a využíva sa jedine pre právnické osoby. Členom tohto registra môže byť len bankový subjekt disponujúci bankovou licenciou, vrátane zahraničných pobočiek bánk.

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Register dlžníkov, na ktorý môžu prihliadať veritelia pri posudzovaní žiadosti o pôžičku je aj register Sociálnej poisťovne, ktorý sa aktualizuje priebežne v intervale jedného týždňa. Register je verejný a dostupný na oficiálnej internetovej stránke Sociálnej poisťovni.

Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava