Zdedili ste pôžičky? Prezradíme vám ako sa ich zbavíte 

Zdediť nemusíte iba majetky. Častokrát sa totiž stáva, že dedič namiesto majetkov zdedí po svojom príbuznom (poručiteľovi) aj pôžičky a dlhy. Ak dedičstvo neodmietnete, je vašou povinnosťou splatiť ich. Prezradíme vám ako jednoducho môžete dedičstvo odmietnuť a zbaviť sa tak prípadných dlhov.

Zdedené dlhy
Zdedené dlhy

Dedičstvo majetku a dlhu

Naši príbuzní nám môžu zanechať ako dedičstvo vysoké majetky, na ktoré máme zo zákona právo. Ako sa ale zachovať, keď nám poverený notár oznámi, že predmetom dedičstva sú len dlhy a nesplatené pôžičky? Ak po svojom príbuznom budeme dediť majetky aj dlhy, je našou povinnosťou vysporiadať sa so všetkými veriteľmi a to zo zdedeného majetku. Pokiaľ majetok prevyšuje hodnotu dlhov, je rozumnejšie dedičstvo prijať. Ak po príbuznom budeme dediť len nepatrný majetok alebo žiadny a zanechá nám len dlhy, máme zo zákona právo takéto dedičstvo odmietnuť. Dedičstvo môžeme odmietnuť na výzvu príslušného súdu alebo povereného notára alebo takéto dedičné konanie môže pozastaviť samotný poverený notár. Nevzniknú nám tak absolútne žiadne finančné náklady a to ani za odmietnutie dedičstva. Odmietnutie dedičstva sa vykonáva písomnou formou odoslanou na príslušný súd, alebo ústnou formou osobne pred súdom.

Má niekto právo vymáhať dlhy a pôžičky po zosnulých?

V prípade ak sa dedičného konania zdáme alebo ešte nieje právoplatne ukončené, nemá nikto právo vymáhať a to akýmkoľvek spôsobom dlhy za zosnulého. Častokrát sme svedkami ale opaku. Niektoré finančné inštitúcie využívajú neznalosť zákona príbuzného a vymáhajú pôžičky a dlhy od neho. Takéto konanie je však protiprávne a nezákonné. Kto takýmto spôsobom dlhy vymáha, porušuje úmyselne zákon a jeho konanie môže mať trestnoprávnu rovinu.

Ako sa správne zachovať

  • Nereagujte na výzvy veriteľov.
  • V prípade ak vymáhanie dlhov pokračuje, zvážte podnet na SOI, NBS a podanie trestného oznámenia.
  • Na vzdanie sa dedičstva máte právo.
  • Nepodpisujte žiadne dohody o uznaní dlhu a podobné dokumenty.
  • Nenechajte sa zastrašiť následkami nesplácania.

Kedy nemôžete odmietnuť dedičstvo

Pozor, pretože zákon pozná aj takú možnosť, keď sa dedič nemôže dedičstva zriecť a to vtedy ak dal svojím počínaním najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. To znamená, že aktívne využíval majetok zosnulého aj po jeho smrti (užívanie hnuteľného a nehnuteľného majetku ako dom, či auto). Dedičstvo nemôžete odmietnuť ani v prípade ak si budete k tomuto odmietnutiu nárokovať nejaké výhrady alebo stanovovať podmienky. V praxi to znamená, že ak napríklad sa bude dedičné konanie ťahať 2 roky a vy budete počas celej tej doby napríklad bývať v nehnuteľnosti po zosnulom, strácate nárok na zrieknutie sa dedičstva. Je to z toho dôvodu, že na majetku po zosnulom môže potencionálny dedič spôsobiť nejakú škodu (napríklad tým, že nebude platiť nájomné a poplatky spojené s bývaním). Dlh by tak v konečnom dôsledku vznikol na vrub dedeného majetku a ak by zákon umožňoval vzdanie sa dedičstva aj v takomto prípade, vytvoril by tak priestor pre umelé obštrukcie dedičného konania, ktoré by boli robené len za účelom využitia majetku po zosnulom a jeho následné účelové vzdanie sa.

Aké sú lehoty

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

V tomto článku si vysvetlíme, ako vlastne fungujú pevné disky (HDD) a SSD. Tieto dva typy úložísk fungujú na odlišných princípoch, z čoho vyplývajú rozdiely vo výkone a spoľahlivosti.