Existenciálne potreby človeka podľa koncepcie E. Fromma

11.03.2023

Podľa koncepcie E. Fromma sú existenciálne potreby človeka základnými potrebami každého človeka, ktoré súvisia s jeho existenciou a prežitím. Sú to potreby, ktoré súvisia s tým, čo je pre človeka v živote skutočne dôležité a zmysluplné.

E. Fromm
E. Fromm

Fromm rozlišuje päť existenciálnych ľudských potrieb:

  1. Potreba spojenia a zmysluplných vzťahov s inými ľuďmi - ľudia sú tvory, ktoré potrebujú byť súčasťou spoločenstva a mať zmysluplné vzťahy s inými ľuďmi.
  2. Potreba rozvíjať svoju osobnosť a byť autentický - ľudia majú potrebu byť sami sebou a byť autentickí. Je to potreba byť skutoční a presne vedieť, kto sme.
  3. Potreba tešiť sa zo života a byť šťastný - ľudia majú potrebu tešiť sa zo života a byť šťastní. To zahŕňa radosť z činností, ktoré robíme, a pocit spokojnosti s tým, čo sme dosiahli.
  4. Potreba slobody a nezávislosti - ľudia potrebujú slobodu a nezávislosť, aby mohli sami rozhodovať o svojom osude a nechcú byť ovládaní inými.
  5. Potreba zmyslu a cieľa života - ľudia potrebujú zmysel a cieľ života, aby mali pocit, že ich život má zmysel a že robia niečo hodnotné a dôležité.

Podľa Fromma sú tieto potreby nevyhnutné pre zdravý a šťastný ľudský život. Ak tieto potreby nie sú uspokojené, môže to viesť k psychickým problémom, ako sú depresia, úzkosť a pocity osamelosti. Preto by sme tieto potreby mali brať vážne a snažiť sa ich v živote napĺňať.

1. Potreba spojenia a zmysluplných vzťahov s inými ľuďmi

Potreba spojenia a zmysluplných vzťahov s inými ľuďmi je podľa koncepcie E. Fromma jednou z existenciálnych ľudských potrieb. Človek je spoločenský tvor a potrebuje byť súčasťou spoločenstva a mať zmysluplné vzťahy s inými ľuďmi. Táto potreba zahŕňa nielen fyzické spojenie s inými ľuďmi, ale aj citové spojenie a pocit súcitu a porozumenia.

Spojenie s inými ľuďmi je dôležité pre duševné zdravie a pohodu človeka. Vzťahy s rodinou, priateľmi a partnermi nám poskytujú podporu, ochranu a lásku. Pomáhajú nám prekonávať ťažké situácie a dávajú nám pocit bezpečia a dôvery.

Zmysluplné vzťahy s inými ľuďmi tiež pomáhajú ľuďom rozvíjať empatiu, toleranciu a schopnosť komunikovať. Vzťahy nám umožňujú podeliť sa s ostatnými o svoje myšlienky, názory a skúsenosti a dávajú nám príležitosť učiť sa od iných.

Ak nám chýba spojenie a zmysluplné vzťahy s inými ľuďmi, môže to viesť k pocitom osamelosti, depresie a úzkosti. Preto je dôležité, aby sme si uvedomili, aké vzťahy sú pre nás dôležité, a snažili sa ich udržiavať a rozvíjať. Môžeme to dosiahnuť tak, že do svojich vzťahov investujeme čas a úsilie, prejavujeme záujem o druhých a prejavujeme úctu a porozumenie.

2. Potreba rozvíjať svoju osobnosť a byť autentický

Potreba rozvíjať svoju osobnosť a byť autentický je ďalšou z existenciálnych ľudských potrieb podľa koncepcie E. Fromma. Autenticita znamená byť verný sám sebe, mať jasné a zmysluplné hodnoty a vedieť podľa nich konať.

Rozvoj osobnosti a autenticita sú dôležité pre psychické zdravie a pohodu človeka. Človek má potrebu byť sám sebou, byť presne tým, kým je, a byť ovplyvňovaný vonkajšími faktormi len vtedy, keď chce.

Rozvoj osobnosti je proces, ktorý človeku umožňuje objavovať a rozvíjať svoje záujmy, schopnosti a talenty. Je to proces sebarozvoja a sebapoznania, ktorý človeku umožňuje lepšie pochopiť seba samého a svoje vnútorné potreby.

Autenticita znamená byť k sebe úprimný a vedieť si stáť za svojimi názormi a hodnotami. Zahŕňa schopnosť byť otvorený a úprimný vo vzťahoch s ostatnými a schopnosť slobodne a bez strachu vyjadrovať svoje názory a pocity.

Ak nám chýba autenticita a nedokážeme sa osobnostne rozvíjať, môže to viesť k pocitom neistoty, nešťastia a závislosti od iných. Preto je dôležité, aby sme si uvedomili, čo je pre nás dôležité, a snažili sa žiť v súlade so svojimi presvedčeniami a hodnotami. Môžeme to dosiahnuť tak, že si stanovíme jasné ciele, budeme sledovať svoj pokrok a pracovať na svojom osobnom raste a autenticite.

3. Potreba tešiť sa zo života a byť šťastný

Potreba tešiť sa zo života a byť šťastný je ďalšou z existenciálnych ľudských potrieb podľa koncepcie E. Fromma. Človek má prirodzenú túžbu po pozitívnych emóciách a pocitoch šťastia a spokojnosti s vlastným životom.

Užívať si život a byť šťastný môže zahŕňať rôzne aspekty života, ako sú práca, vzťahy, záľuby, ale aj samotný vnútorný stav mysle. Človek môže byť šťastný z mnohých dôvodov, ako je dosahovanie cieľov, prežívanie radosti a spokojnosti a pocit uspokojenia so svojím životom.

Ak nám v živote chýba pocit šťastia a spokojnosti, môže to viesť k pocitom frustrácie, nespokojnosti a depresie. Preto je dôležité, aby sme si uvedomili, čo nás robí šťastnými, a snažili sa nájsť spôsoby, ako tento pocit dosiahnuť v každodennom živote.

Môžeme to urobiť tak, že si stanovíme ciele a plány, ktoré nám umožnia dosiahnuť to, čo nás robí šťastnými. Môžeme sa tiež snažiť vnímať každý deň pozitívne a hľadať príležitosti, ako sa tešiť zo života, napríklad cvičením, zdravým stravovaním, stretávaním sa s priateľmi alebo aktivitami, ktoré nás bavia.

4. Potreba slobody a nezávislosti

Potreba slobody a nezávislosti je ďalšou z existenciálnych ľudských potrieb podľa koncepcie E. Fromma. Človek má prirodzenú túžbu po slobode a nezávislosti rozhodovať o svojom vlastnom osude a nechce byť ovládaný inými.

Sloboda znamená schopnosť rozhodovať sa a konať podľa vlastných názorov a hodnôt bez zasahovania iných ľudí alebo iných faktorov. Nezávislosť znamená schopnosť fungovať a uspokojovať svoje potreby samostatne, bez závislosti od iných.

Nedostatok slobody a nezávislosti môže viesť k pocitom nespokojnosti, obmedzenia a zúfalstva. Preto je dôležité uvedomiť si, čo nám dáva slobodu a nezávislosť, a snažiť sa tieto hodnoty chrániť.

Môžeme to urobiť tak, že si stanovíme jasné hranice a presne definujeme, čo je pre nás dôležité. Musíme sa tiež uistiť, že ostatní ľudia rešpektujú naše názory a hodnoty a že nás nenútia robiť niečo, čo nechceme. Môžeme tiež pracovať na zlepšení svojich schopností a zručností, aby sme boli nezávislí a sebestační.

Je dôležité si uvedomiť, že sloboda a nezávislosť neznamenajú izoláciu od ostatných ľudí. Ľudia potrebujú byť spojení s inými ľuďmi, aby sa cítili byť súčasťou spoločenstva. Sloboda a nezávislosť nám umožňujú byť autentickými a byť súčasťou komunity podľa vlastného výberu.

5. Potreba zmyslu a cieľa života

Potreba zmyslu a účelu života je poslednou z existenciálnych ľudských potrieb podľa koncepcie E. Fromma. Ľudia majú prirodzenú túžbu nájsť zmysel života a mať cieľ, za ktorým by išli.

Zmysel života zahŕňa hľadanie odpovedí na otázky ako "Prečo som tu?", "Aký je môj cieľ?". a "Čo robím?". Človek potrebuje mať pocit, že jeho život má zmysel a že robí niečo hodnotné a dôležité.

Cieľ v živote znamená mať niečo, o čo sa dá usilovať a na čom sa dá pracovať. Cieľ nám umožňuje ujasniť si, čo chceme v živote dosiahnuť, a snažiť sa k tomu postupne dopracovať.

Ak nám v živote chýba zmysel a cieľ, môže to viesť k pocitom prázdnoty, beznádeje a zúfalstva. Preto je dôležité uvedomiť si, čo nás motivuje a čo nám prináša pocit zmyslu a cieľa života.

Môžeme to dosiahnuť tak, že si stanovíme jasné ciele a plány, ktoré nám umožnia dosiahnuť to, čo v živote chceme. Môžeme tiež hľadať svoje skutočné záujmy a vášne a snažiť sa nájsť spôsoby, ako ich začleniť do svojej práce alebo každodenného života. Je dôležité si uvedomiť, že zmysel a cieľ života nemusia nevyhnutne súvisieť s úspechom alebo slávou, ale môžu byť súčasťou malých a jednoduchých vecí, ktoré robíme v každodennom živote.

Zhrnutie na záver

Erich Fromm navrhol koncept existenciálnych potrieb človeka, ktoré sú základom jeho psychického zdravia a pohody. Tieto potreby zahŕňajú potrebu spojenia a zmysluplných vzťahov s inými ľuďmi, potrebu rozvíjať svoju osobnosť a byť autentický, potrebu tešiť sa zo života a byť šťastný, potrebu slobody a nezávislosti a potrebu zmyslu a cieľa života.

Spojenie s inými ľuďmi a zmysluplné vzťahy nám umožňujú cítiť sa súčasťou spoločenstva a rozvíjať empatiu a komunikačné zručnosti. Autenticita a osobný rozvoj sú nevyhnutné na to, aby sme sa cítili skutočne sami sebou a žili svoje hodnoty a presvedčenia. Radosť zo života a pocit šťastia sú dôležité pre psychickú pohodu a spokojnosť. Sloboda a nezávislosť sú potrebné na to, aby sme mali svoj život pod kontrolou a žili podľa vlastných podmienok. A napokon potreba zmyslu a cieľa života nám umožňuje nájsť zmysel a motiváciu v živote.

Je dôležité uvedomiť si, že tieto potreby nie sú oddelené, ale sú navzájom prepojené a ovplyvňujú sa. Každá z týchto potrieb je dôležitá pre duševné zdravie a pohodu človeka, a ak máme nedostatky v jednej oblasti, môže to ovplyvniť ostatné oblasti nášho života. Preto je dôležité udržiavať rovnováhu medzi týmito potrebami a usilovať sa o ich dosiahnutie v každodennom živote.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

V tomto článku si vysvetlíme, ako vlastne fungujú pevné disky (HDD) a SSD. Tieto dva typy úložísk fungujú na odlišných princípoch, z čoho vyplývajú rozdiely vo výkone a spoľahlivosti.