Stabilizačná pôžička - Kto ju môže získať v akademickom roku 2018/2019

Od 1 do 15. júna 2019 si môžu študenti, ktorí budú študovať povolania zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní požiadať o stabilizačnú pôžičku. Kto má nárok a ako o pôžičku požiadať vám predstavíme v dnešnom článku.

Stabilizačná pôžička

Čo je stabilizačná pôžička

Ide o druh pôžičky, ktorá je určená študentom študujúcim povolanie, ktoré sa aktuálne nachádza v zozname nedostatkových regulovaných povolaní. Tento zoznam je priebežne aktualizovaný pre každý nový akademický rok. Stabilizačnú pôžičku vypláca fond na podporu vzdelávania. Pôžička bude žiadateľovi vyplatená najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti o stabilizačnú pôžičku.

Ako sa spláca stabilizačná pôžička

Maximálna doba splatnosti pôžičky je 10 rokov. Pri splácaní stabilizačnej pôžičky môžete využiť odklad splatnosti, na ktorý máte za zákona právo ak spĺňate nasledujúce podmienky:

 1. ste študent vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ak je študentom podľa § 13a ods. 6 a neskončil vysokoškolské štúdium; odklad splátok je možný celkovo na sedem rokov,
 2. počas šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v prvom stupni,
 3. počas dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v druhom stupni,
 4. počas dvoch mesiacov od prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia, ak ide o vysokoškolské vzdelávanie v prvom stupni alebo o vysokoškolské vzdelávanie v druhom stupni,
 5. počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ak dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi fondu, že je na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke; odklad splátok je možný celkovo najviac na päť rokov,
 6. počas trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 7. počas celej doby výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.

Poznámka: Pokiaľ po ukončení štúdia bude dlžník vykonávať povolanie patriace do zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní v Slovenskej republike, nemusí stabilizačnú pôžičku splácať a každý rok sa mu z dlžnej sumy odpočíta pomerná časť, ktorú určí samotné ministerstvo. Jednoducho povedané, stabilizačnú pôžičku môžete v takomto prípade splácať vykonávaním povolania zo zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní, čo by mohol byť aj samotný zámer (zmysel) samotnej stabilizačnej pôžičky.

Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní pre akademický rok 2018/2019

Pre akademický rok 2018/2019 je zoznam nedostatkových regulovaných povolaní zúžený na nasledovné:

 1. Študent bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo.
 2. Absolvent bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorý štúdium absolvoval alebo absolvuje v akademickom roku 2018/2019
   

Kto má prednosť pri získaní stabilizačnej pôžičky

V prípade ak fond na podporu vzdelávania nebude mať dostatok finančných prostriedkov na vyplatenie všetkých žiadateľov o stabilizačnú pôžičku, prednosť dostanú žiadatelia, ktorí budú spĺňať nasledovné podmienky:

 1. žiadateľ je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 2. žiadateľ je nezaopatreným dieťaťom, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ,
 3. žiadateľ je študentom so špecifickými potrebami,
 4. žiadateľ je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti,
 5. žiadateľ je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča,
 6. žiadateľ mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium,
 7. žiadateľ je rodičom nezaopatreného dieťaťa,
 8. žiadateľ je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie,
 9. žiadateľ má aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo má aspoň dvoch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi a študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia,
 10. žiadateľ dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní študenti, ktorí podali žiadosť o stabilizačnú pôžičku,
 11. je študentom vysokej školy v dennej forme štúdia.

Poznámka: Fond v prípade nedostatku financií prednostne poskytne stabilizačnú pôžičku študentovi, ktorý spĺňa súčasne najviac kritérií.

Koľkokrát si môžete požičať

Každý študent, ktorý bude študovať povolanie zo zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní môže čerpať až 6 stabilizačných pôžičiek (každý akademický rok jednu). Nieje pritom podmienkou splatenie predchádzajúcich pôžičiek, keďže počas štúdia trvá odklad splatnosti pôžičky.

Termíny pre podanie žiadostí o pôžičku pre nasledujúci akademický rok

žiadosti o stabilizačné pôžičky musíte na ďalšie akademické roky podávať v termínoch do 15. septembra, 31. októbra, 31. januára alebo do 31. marca akademického roka, v ktorom sa žiadosti o stabilizačné pôžičky budú posudzovať. Ak pri posudzovaní žiadosti doručenej do 15. septembra, 31. októbra alebo do 31. januára akademického roka nedôjde k schváleniu stabilizačnej pôžičky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, žiadosť o pôžičku bude posudzovaná so žiadosťami doručenými v ďalších termínoch príslušného akademického roka. Žiadosť o stabilizačnú pôžičku sa vzťahuje na akademický rok, v ktorom sa stabilizačná pôžička poskytuje.

Ako požiadať o stabilizačnú pôžičku?

Momentálne ešte nie sú oficiálne žiadosti o stabilizačnú pôžičku dostupné. Fond na podporu vzdelávania musí zo zákona takéto žiadosti pripraviť a to najneskôr do 01.06.2019. Ihneď ako budú žiadosti dostupné, nájdete ich na tomto mieste.

Finančný magazín

Mladomanželská pôžička - Ako ju získate?

Od 01.07.2019 sú mladomanželské pôžičky opäť dostupné. Štátny fond rozvoja bývania ich bude schvaľovať až do 50.000 EUR. Účel pôžičky je jasný. Štát vám požičia na rekonštrukciu bývania, či kúpu domu. Pre získanie mladomanželskej pôžičky musíte splniť určité podmienky, ktoré sa dozviete v našom...
Celý článok

Bezúročná pôžička pre Trnavský kraj

15 miliónov EUR je nová bezúročná pôžička, ktorú schválila vláda župe Trnavského samosprávneho kraja. Župa má 10 rokov na jej splatenie a peniaze použije na úpravu ciest druhej a tretej triedy. Havarijný stav ciest v Trnavskom kraji je už neúnosný. Cesty sú v takom dezolátnom stave, že je nutná...
Celý článok

KENO 10, LOTO, či EURO JACKPOT vás bude stáť viac ak platíte kartou!

Radi skúšate šťastie v lotérii alebo v stávkovaní? Tak práve vám je tento článok určený. Niektoré banky si totiž účtujú špeciálny poplatok za platbu kartou práve pri stávkovaní, hazarde a lotérii. Prečítajte si, ktoré sú to a koľko zaplatíte. Podanie tiketu môže byť lacnejšie ako poplatok Ak...
Celý článok

10 dôvodov kedy je na čase zmeniť banku

 Prinášame vám 10 možných dôvodoch kedy je na zváženie výmena vašej banky. Na Slovensku rovnako ako v celej EU je totiž možné bezplatne si preniesť bankový účet ku konkurencii. Väčšina zákazníkov ani netuší aký je prenos jednoduchý. Stačí si vybrať novú banku, ktorá sa o všetko a bezplatne...
Celý článok