Splácanie úveru - Univerzálne podmienky

Splácanie úveru

Klient je povinný riadne a včas splácať poskytnutý úver v súlade so zmluvou o úvere, predovšetkým je povinný platiť minimálne splátky úveru riadne a včas, inak môže veriteľ v súlade s VOP vyhlásiť úver za okamžite splatný. Klient je povinný úver splácať až do okamžiku úplného vrátenia čerpaného úveru vrátane úrokov. Tým nie je dotknuté prípadné právo na ďalšie čerpanie úveru po dobu trvania zmluvy o úvere.

Splátka úveru 

(minimálna splátka úveru i akákoľvek mimoriadna dobrovoľná splátka úveru klienta) sa použije na úhradu úrokov z úveru, poplatkov súvisiacich s úverom, prípadných poplatkov súvisiacich s poistením, prípadných nákladov veriteľa súvisiacich s poskytnutím úveru podľa Sadzobníka poplatkov veriteľa a na úhradu istiny úveru. Klient je oprávnený kedykoľvek splatiť splátku úveru v akejkoľvek výške, a teda skutočný priebeh splácania úveru závisí na aktuálnej výške jeho čerpania a na tom, či ho klient bude splácať v dohodnutých minimálnych mesačných splátkach alebo bude dobrovoľne pl,atiť vyššie splátky, prípadne splatí úver predčasne.

Minimálna splátka úveru je splatná mesačne, každý kalendárny mesiac, a to najneskôr do 15. dňa v mesiaci, za ktorý sa minimálna splátka úveru platí. Prvá minimálna splátka úveru je splatná do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prvému čerpaniu úveru klientom. Klient je povinný splácať úver na bankový účet veriteľa, špecifikovaný v zmluve o úvere.

Klient je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy o úvere uskutočniť vyššiu splátku úveru ako je minimálna splátka úveru alebo úver úplne splatiť, a tým znížiť celkové náklady úveru. V takom prípade je klient povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia úveru do jeho splatenia.

Minimálne splátky úveru, iné splátky a iné platby veriteľovi platí klient veriteľovi spôsobom uvedeným v zmluve o úvere. Každá platba klienta v prospech veriteľa musí byť označená variabilným symbolom klienta, ktorým je číslo zmluvy o úvere. Ak klient neoznačí platbu riadne a správne variabilným symbolom, môže to mať za následok, že platba nebude môcť byť veriteľom správne identifikovaná a klient sa môže dostať do omeškania s platbou. Veriteľ je oprávnený účtovať za spracovanie nesprávne identifi kovanej platby sankčný poplatok vo výške podľa Sadzobníka poplatkov. Všetky riadne identifikované platby minimálnej splátky úveru klienta sa považujú za uhradené okamžikom ich pripísania na účet veriteľa. Platby, ktoré neboli riadne identifi kované, sa považujú za uhradené až momentom, kedy veriteľ priradí určitú platbu k zmluve o úvere určitého dlžníka. Náklady a poplatky spojené s platením splátok úveru znáša výhradne klient.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nemôže klient uskutočniť platbu minimálnej splátky úveru spôsobom uvedeným v zmluve o úvere, je povinný plniť svoju povinnosť voči veriteľovi akýmkoľvek iným vhodným spôsobom (napr. prostredníctvom inkasa, poštovej poukážky, bankovým prevodom) tak, aby bola splátka úveru uhradená riadne a včas. Zmenu spôsobu platby je klient povinný bezodkladne písomne oznámiť veriteľovi, najneskôr do siedmich (7) dní pred dňom uskutočnenia minimálnej splátky úveru alebo inej platby iným spôsobom.

 

Finančný magazín

Na Slovensku sa konečne rozdávajú študentom pôžičky zadarmo

Ak dokážete splniť jednoduchú podmienku, môžete si všetky peniaze z pôžičky ponechať. Na Slovensku sa začali rozdávať bezúročné pôžičky s možnosťou, že ich nemusíte vôbec splatiť. Systém požičiavania funguje tak, že kto skôr príde, ten skôr mele. Na Slovensku sa spustili študentské pôžičky. Ide o...
Celý článok

Čitateľ Zem & Vek sa hanbil za svoj časopis

Bolo to v sobotu 29.06.2019 na ceste rýchlikom do Banskej Bystrice okolo 10:30 keď som si všimol oproti sediaceho pána s plešinou, ktorý v ruke zvieral časopis Zem & Vek. Mohol mať tak 38 až 40 rokov a na sebe mal tepláky a biele tričko. Jeho reč tela napovedala, že nie je moc vyrovnaný a...
Celý článok

Ako zaplatíte splátku za pôžičku keď ste na dovolenke v zahraničí

Plánujete dovolenku v zahraničí ale bojíte sa toho, že nebudete môcť naplniť vlastné finančné záväzky? Potrebujete zaplatiť splátky za pôžičky a iné poplatky? Prezradíme vám, ako na to. V prípade, že plánujete dovolenku v zahraničí a ste vlastníkom bankového účtu s aktívnym internetbankingom, tak...
Celý článok

Príde pôžička Zonky na Slovensko už na jeseň tohto roku?

Podarilo sa nám dostať k informácii, že P2P platforma Zonky sa chystá na jeseň v roku 2019 expandovať na ďalšie Európske trhy. Podľa vyhlásení z minulosti bolo v hre aj Slovensko. Budú si môcť slovenskí spotrebitelia požičiavať za bankový úrok prostredníctvom zdieľanej ekonomiky? Len nedávno sme...
Celý článok

Regionálne pôžičky - magazín

Pôžičky Horná Potôň

Pôžička Ammado je dostupná aj v obci Horná Potôň. Možnosti schválenia pôžičky sú online a obyvatelia Hornej Potôni nemusia chodiť zbytočne na pobočky. Rovnako Ammado ponúka aj možnosť PZP online poistenie pre všetkých obyvateľov tejto obce ako aj možnosť získať produkt výhodná hypotéka.   V...
+

Pôžičky Horná Poruba

Pôžička Ammado je dostupná aj v obci Horná Poruba. Možnosti schválenia pôžičky sú online a obyvatelia Hornej Poruby nemusia chodiť zbytočne na pobočky. Rovnako Ammado ponúka aj možnosť PZP online poistenie pre všetkých obyvateľov tejto obce ako aj možnosť získať produkt výhodná hypotéka.   V...
+