5 dobrých rád ako rýchlo nenaletieť ponukám rýchlych peňazí

Požičať si peniaze na užitočné veci alebo rozmarnosti nie je dnes problém. Ak ich potrebujeme rýchlo a tlačí nás čas či okolnosti, často sa rozhodujeme pre spôsob požičania si financií, ktorý pred nás stavia čo najmenej prekážok. Našu pozornosť však väčšmi ako tie seriózne ponuky, pútajú tie na stranách bulváru, alebo pri čítaní mailov, či chatovaní. Sú po ruke, sú jednoduché a stále na očiach. Ponúkame 5 rád, ako ich spoľahlivo „prekuknúť“.

 

Požičajte si rýchlo, ale bezpečne

Rozhodnutie požičať si od nebankovky nemusí byť tým najhorším, ak si overíte serióznosť spoločnosti. Nájdite si pri tom zhone čas a overte si, či má subjekt, ktorý peniaze ponúka na túto činnosť oprávnenie. Všetci poskytovatelia spotrebiteľských úverov musia byť vedení v registri veriteľov Národnej banky Slovenska. Táto povinnosť vyplýva pre veriteľov zo zákona o spotrebiteľských úveroch.  Seriózni poskytovatelia nebankových úverov spravidla komunikujú i prostredníctvom svojich webových stránok, kde by ste mali nájsť podrobné informácie tak o produktoch, ako aj o podmienkach ich získania. Vyvarujte sa strohých no výrazných inzerátov v čiernom rámčeku s odkazom na telefónne číslo a sídlom na Caymanských či iných, bezpochyby krásnych ostrovoch. Na Slovensku ich často nájdete iba v podobe P.O. Box-u a pána na zavolanie.

Koľko stoja vaše otázky?

Niektoré nebankové spoločnosti uvádzajú na svojich internetových stránkach alebo v inzerátoch v tlači audiotextové čísla, alebo „infolinky“, ktoré sú spoplatnené. Informáciu o cene hovoru zväčša v ponukách pôžičiek nenájdete, pričom už pri rozhovore s operátorom „platíte“ za poskytovanie všeobecných infomácií o pôžičke a jej podmienkach a ani o tom neviete. V prípade, že zavoláte na bežné mobilné číslo v sieti niektorého z operátorov, tu viete, za čo platíte. Ak si však nie ste istí pri volaní na „infolinku“, opýtajte sa na začiatku rozhovoru – ak je to možné – operátora na cenu hovoru. Inak vás pár minút „rozhovoru“ môže stáť i niekoľko desiatok eur! Dobrým pomocníkom môže byť aj internet, nič nedáte za to, ak dané číslo dáte do vyhľadávača. Možno čas strávený hľadaním vám ušetrí nemalú sumu. V súčasnej dobe novelizovaný zákon zakazuje sprostredkovať a ponúkať pôžičky cez audiotextové čísla.

Neplaťte ani cent vopred

Zaplatenie poplatku za sprostredkovanie pôžičky, alebo prvú splátku ešte pred tým, než vôbec dostanete do ruky „požičané peniaze“, je samo o sebe nezmysel. „Už pri takýchto podmienkach pre poskytnutie peňazí by ľudia mali zbystriť pozornosť a dôsledne čítať podmienky získania úveru, pýtať sa a nedať sa odbiť. Seriózne spoločnosti jasne uvádzajú, akú časť z požičaných peňazí tvorí poplatok za poskytnutie financií, úrok a pod. 

 

Buďte si vedomí, čo podpisujete

Urobte si čas na rýchle peniaze. Pozorne si prečítajte zmluvné podmienky, pod ktoré sa podpíšete. Nerozumiete niečomu? Pýtajte sa! Nikdy neriešte takto dôležitú vec, keď máte naponáhlo. Nenechajte sa zmanipulovať zručným obchodným zástupcom, pre ktorého je všetko „len formalita“. Renomované spoločnosti s tradíciou a firemnou kultúrou, ktoré sa poskytovaním nebankových pôžičiek zaoberajú, si ľudí, ktorí pre nich pracujú vyberajú a školia. Bez problémov by vám tak mali vysvetliť jednotlivé pojmy, spôsob úročenia, splácania, takisto nielen vaše povinnosti ale i práva.

 

Pozrime sa, čo hovorí litera zákona.

 
Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky podľa zákona o spotebiteľskom úvere (ďalej len „zákon“). Lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bolo zaslané najneskôr v 14-ty deň. „ Ak si spotrebiteľ uplatní svoje právo a v uvedenej lehote odstúpi od zmluvy o spotrebiteľskom úvere, je povinný zaplatiť veriteľovi istinu (požičanú sumu) a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa spotrebiteľský úver začal čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy veriteľovi. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru. 

Predčasné splatenie úveru

Pri predčasnom splatení úveru podľa zákona má spotrebiteľ právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere spotrebiteľský úver úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti. V takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia. Výška náhrady nákladov nemôže presiahnuť 1% výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška takej náhrady nemôže presiahnuť 0,5% výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Pozor, náhrada nákladov nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorý by spotrebiteľ zaplatil počas obdobia medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom o úvere.

Platiť za každú cenu?

Čítať, čítať, čítať aj tie najmenšie písmenká v zmluve. Najmä odstavce o tom, aké sú sankcie v prípade omeškania splátok. Ak sú veľmi vysoké a hrozí, že môžu narásť do sumy niekoľkonásobne vyššej ako je dlžná suma alebo veriteľ vyžaduje záložné právo k vašej nehnuteľnosti – veľké POZOR!

V zmysle Občianskeho zákonníka maximálnu výšku úrokov z omeškania, ktorú môže veriteľ od dlžníka požadovať je 8% plus základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“). Základnú úrokovú sadzbu ECB je možné zistiť na stránke Národnej banky Slovenska . Zároveň má veriteľ právo na celkové splatenie dlhu v prípade omeškania a to tak, že si môže uplatniť právo - žiadať dlžníka o zaplatenie celého dlhu pre nesplnenie niektorej splátky, ale len v tom prípade, ak to bolo dohodnuté. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky.

Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa (banku, nebankovú inštitúciu) oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená.  Záložné právo sa zriaďuje písomnou zmluvou.  V zmluve o zriadení záložného práva sa určí pohľadávka (napr. peniaze, automobil), ktorá sa záložným právom zabezpečuje, a záloh (napr. byt). V zmluve o zriadení záložného práva sa určí najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje, ak zmluva o zriadení záložného práva neurčuje hodnotu zabezpečenej pohľadávky. Záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom v katastri nehnuteľností a prechádza pri prevode alebo prechode pohľadávky zabezpečenej záložným právom na nadobúdateľa pohľadávky. Ak ste si neistý právnymi záležitosťami záložnej zmluvy, využite právne služby právnikov či bankového ombudsmana.