glossary

FINANČNÝ SLOVNÍK VÝRAZOV - A/3

A3

Asociácia pre kapitálový trh (AKAT)

Asociácia pre kapitálový trh je združením právnických osôb. Hlavným cieľom je prispieť k vytvoreniu kapitálového trhu zlučiteľného s prostredím v krajinách Európskej únie. AKAT vznikol v apríli 2000.
 

Asset management

Správa aktív, ktorej cieľom je obhospodarovať portfólia klientov prostredníctvom vhodného využívania investičných inštrumentov tak, aby sa dosiahlo maximálne zhodnotenie majetku klienta pri rešpektovaní klientom požadovanej likvidity a s minimálnou mierou rizika.
 

Asset-liability management

Technika risk managementu, ktorej cieľom je koordinácia manažmentu aktív a pasív za účelom dosiahnutia adekvátneho obratu. Ide o proces aktívneho manažmentu súvahy spoločnosti, resp. iné právne entity, s cieľom vytvoriť optimálnu rovnováhu medzi očakávanými príjmami, výdavkami a s nimi súvisiacimi finančnými rizikami (napr. úrokové riziko, kreditné riziká, menové riziká, riziká predčasného splatenia, likvidity riziká, a pod.).
 

At market order

Kúpiť alebo predať za okamžitú trhovú cenu.
 

At-the-money

Opcie, ktorej stanovená cena je najbližšie alebo zhodná s cenou základného cenného papiera.
 

Auditor

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá overuje účtovnú závierku a vydáva správu o jej overení, kontroluje hospodárenie spoločnosti.
 

Aukcia

Organizovaný trh, na ktorom účastníci predkladajú cenové ponuky na kúpu / predaj tovaru, ktorý je predmetom aukčného rokovania.
 

Automatické reinvestovanie výnosov

Veľkou výhodou podielových fondov je ich schopnosť reinvestovať dividendy a kapitálové zisky. Tieto reinvestované dividendy sú použité na nákup ďalších podielov, čím dochádza k zvýšeniu hodnoty majetku investora.
 

Automatický obchodný systém

Skupina pevne daných pravidiel otestovaných na historických dátach, ktoré jednoznačne určujú, kedy vstúpiť do trhu, ako obmedziť riziko a kedy pozíciu uzavrieť.
 

Aval

Zmenkové ručenie. Doložku "per aval" (tj. Rukojemníkov) a svojím podpisom na zmenke sa podpísaný subjekt stáva záväzným za zmenkového dlžníka. Zmenkový ručiteľ je zaviazaný ako ten, za koho sa zaručil.
 

Average directional movement index (ADX)

Meranie intenzity trhového trendu - vyvinuté J.W.Wilderem. Ak je ADX hodnota väčšia ako 20, trend je zvyčajne veľmi silný.
 

Anuitné splácanie

Spôsob splácania hypotekárneho úveru, kedy klient po celú dobu trvania záväzku platia stále rovnakú výšku splátky. Anuitná splátka sa vždy skladá z istiny a úrokov. Vzájomný pomer týchto dvoch častí sa v čase mení.
 
 

Finančný magazín

Príde pôžička Zonky na Slovensko už na jeseň tohto roku?

Podarilo sa nám dostať k informácii, že P2P platforma Zonky sa chystá na jeseň v roku 2019 expandovať na ďalšie Európske trhy. Podľa vyhlásení z minulosti bolo v hre aj Slovensko. Budú si môcť slovenskí spotrebitelia požičiavať za bankový úrok prostredníctvom zdieľanej ekonomiky? Len nedávno sme...
Celý článok

Pôžička bez úroku 33 miliónov pre Banskobystrický kraj

Vláda SR odklepla bezúročnú pôžičku pre Banskobystrický samosprávny kraj na opravu ciest druhej a tretej triedy. Kraj môže pôžičku čerpať v období rokov 2019 až 2021. Vyhol sa tak komerčnému zadlženiu, keďže si župa plánovala zobrať pôžičky z banky. 33 miliónov EUR pribudne do pokladnice...
Celý článok