glossary

FINANČNÝ SLOVNÍK VÝRAZOV - A/3

A3

Asociácia pre kapitálový trh (AKAT)

Asociácia pre kapitálový trh je združením právnických osôb. Hlavným cieľom je prispieť k vytvoreniu kapitálového trhu zlučiteľného s prostredím v krajinách Európskej únie. AKAT vznikol v apríli 2000.
 

Asset management

Správa aktív, ktorej cieľom je obhospodarovať portfólia klientov prostredníctvom vhodného využívania investičných inštrumentov tak, aby sa dosiahlo maximálne zhodnotenie majetku klienta pri rešpektovaní klientom požadovanej likvidity a s minimálnou mierou rizika.
 

Asset-liability management

Technika risk managementu, ktorej cieľom je koordinácia manažmentu aktív a pasív za účelom dosiahnutia adekvátneho obratu. Ide o proces aktívneho manažmentu súvahy spoločnosti, resp. iné právne entity, s cieľom vytvoriť optimálnu rovnováhu medzi očakávanými príjmami, výdavkami a s nimi súvisiacimi finančnými rizikami (napr. úrokové riziko, kreditné riziká, menové riziká, riziká predčasného splatenia, likvidity riziká, a pod.).
 

At market order

Kúpiť alebo predať za okamžitú trhovú cenu.
 

At-the-money

Opcie, ktorej stanovená cena je najbližšie alebo zhodná s cenou základného cenného papiera.
 

Auditor

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá overuje účtovnú závierku a vydáva správu o jej overení, kontroluje hospodárenie spoločnosti.
 

Aukcia

Organizovaný trh, na ktorom účastníci predkladajú cenové ponuky na kúpu / predaj tovaru, ktorý je predmetom aukčného rokovania.
 

Automatické reinvestovanie výnosov

Veľkou výhodou podielových fondov je ich schopnosť reinvestovať dividendy a kapitálové zisky. Tieto reinvestované dividendy sú použité na nákup ďalších podielov, čím dochádza k zvýšeniu hodnoty majetku investora.
 

Automatický obchodný systém

Skupina pevne daných pravidiel otestovaných na historických dátach, ktoré jednoznačne určujú, kedy vstúpiť do trhu, ako obmedziť riziko a kedy pozíciu uzavrieť.
 

Aval

Zmenkové ručenie. Doložku "per aval" (tj. Rukojemníkov) a svojím podpisom na zmenke sa podpísaný subjekt stáva záväzným za zmenkového dlžníka. Zmenkový ručiteľ je zaviazaný ako ten, za koho sa zaručil.
 

Average directional movement index (ADX)

Meranie intenzity trhového trendu - vyvinuté J.W.Wilderem. Ak je ADX hodnota väčšia ako 20, trend je zvyčajne veľmi silný.
 

Anuitné splácanie

Spôsob splácania hypotekárneho úveru, kedy klient po celú dobu trvania záväzku platia stále rovnakú výšku splátky. Anuitná splátka sa vždy skladá z istiny a úrokov. Vzájomný pomer týchto dvoch častí sa v čase mení.
 
 
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ