glossary

Finančný slovník výrazov - A/2

A/2

Akciový forward (equity forward)

Forward na výmenu pevnej čiastky hotovosti za akciový nástroj k určitému dátumu v budúcnosti. Dohodnutá cena sa označuje ako forwardová cena.
 

Akciový futures (equity futures)

Futures na výmenu pevnej čiastky hotovosti za akciový nástroj k určitému dátumu v budúcnosti.
 

Akciový swap (equity swap)

Swap na výmeny pevných súm hotovosti za akciové nástroje (vrátane dividend) k určitým dátam v budúcnosti. Akciový platca (equity payor) platí akciovému príjemcovi (equity PAYE) dividendy a zvýšenie cien akcií nad pevnú čiastku. Akciový príjemca platí akciovému platcovi zníženie cien akcií pod pevnú čiastku.
 

Akontácia

Jednorazový vklad, prípadne pravidelné mesačné vklady.
 

Akumulovať

Investičné odporúčanie, u ktorého sa odporúča pomaly dokupovať, využívať pritom občasných výkyvov v cene.
 

Akvizícia

Predstavuje (priateľské alebo nepriateľské) prevzatie fungujúceho podniku alebo jeho časti.
 

Alfa

Termín z teórie CAPM (Capital Asset Pricing Model). Ide o mieru nesystematického rizika aktíva, tj. o to, do akej miery je hodnota aktíva určovaná správaním spoločnosti a nie vývojom trhu. Bearish (medvedí) slangový výraz pre podmienky podporujúce pokles cien (pôvodne akcií). Bear (medveď) je investor veriaci v pokles cien.
 

Alfa koeficient

Koeficient, ktorý meria rozsah, v ktorom cenný papier prekračuje alebo naopak nedosahuje návratnosť pri očakávanej úrovni rizika (merané koeficientom beta). Investície s pozitívnym alfa-koeficientom vykazuje väčšiu návratnosť, než predpokladal jej rizikový stupeň (beta-koeficient). Záporný alfa-koeficient má nižšiu návratnosť, než akú predpokladal jej rizikový stupeň.
 

Alikvotný úrokový výnos (AÚV)

Cena časti ďalšieho kupónu, ktorý nabehol od výplaty predchádzajúceho kupónu až do predaja dlhopisu. Cena dlhopisu, ktorú investor za dlhopis zaplatí, zodpovedá cene dlhopisu plus AUV.

Alokácia aktív (Asset Allocation)

Investičná prax, pri ktorej sú prostriedky rozdeľované medzi rôzne trhy k dosiahnutiu diverzifikácie a na účely risk managementu / alebo na účely dosiahnutia očakávaných výnosov súhlasných s investorskými cieľmi.
 

Alokácia kapitálu

Je umiestnenie kapitálu do rôznych inštrumentov s cieľom dosiahnuť jeho zhodnotenie.
 

Appreciation (Zhodnotenie)

O mene sa hovorí, že zhodnocuje, pokiaľ jej cena v odpovedi na dopyt trhu posilňuje.
 

Arbitrage

Súčasne prebiehajúce nákup a predaj 2 rozdielnych a predsa úzko súvisiacich finančných inštrumentov, kde využijeme okamžitého rozdielu v ich cenách.
 

Around

Dealerský žargón používaný v kótovaných cenách, keď sa forward premium / discount ocitne blízko parity. Napríklad, "two-two around" by bol preložený do 2 body na akúkoľvek stranu aktuálneho sporu.
 

Ask

Cena, ktorú predajcovia žiadajú za cenný papier.
 

Ask Rate

Sadzba, pri ktorej je finančný inštrument ponúkaný na predaj (vo spreadu / ask).
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ